Spring til indhold

Midler fra fonde

Almene fonde skal anbringe sine midler efter Anbringelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” nr. 1525 af 28.oktober 2020), medmindre vedtægterne bestemmer noget andet. Generelt skal en fond anbringe sine midler forsvarligt og bedst muligt. Anbringelsesbekendtgørelsen indeholder regler om, hvordan fondene må anbringe sine midler. Formålet med følgende er alene at give et overordnet overblik over reglerne i Anbringelsesbekendtgørelsen.


Anbringelse af midler, overordnet (75 procent)


Som udgangspunkt, kan maksimalt 75 procent af midlerne anbringes i følgende.

  • Erhvervsobligationer og konvertible obligationer,
  • Udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser af UCITS,
  • Sparekassers beviser for garantkapital og andelskassers beviser for andelskapital,
  • Aktier,
  • Alternative investeringsfonde med markedsføringstilladelse i Danmark.

Herudover er der en række yderligere begrænsninger for anbringelse af fondens midler.

  • Maksimalt 15 procent af fondens midler må anbringes i ovennævnte alternative investeringsfonde,
  • Maksimalt 15 procent af fondens midler må anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab eller selskaber i samme koncern. Dette gælder ligeledes for udstedelser foretaget af samme sparekasse eller andelskasse.

I visse situationer kan ovenstående grænser overskrides, hvilket vil beskrives nærmere i det følgende.

Erhvervsobligationer og konvertible obligationer

Rentebærende obligationer handlet på et reguleret marked (100 procent)
100 procent af midlerne kan anbringes i rentebærende obligationer handlet på et reguleret marked, hvis markedet fremgår af listen over alle regulerede markeder udarbejdet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Listen offentliggøres på ESMA’s websted og opfylder kravene i art. 56 i direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter. Hvis markedet ikke fremgår af ovenfor anførte liste, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges (WFE) og befinde sig i land, der er fuldt medlem af organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Dertil skal obligationerne være udstedt i et af de nævnte landes møntenhed.

Højst 15 procent af alle midlerne kan anbringes i erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab eller selskaber i samme koncern. Der må i ét selskab højst erhverves erhvervsobligationer og konvertible obligationer svarende til 15 procent af selskabets aktiekapital.

Rentebærende erhvervsobligationer (100 procent)
100 procent af midlerne kan anbringes i rentebærende erhvervsobligationer. Betingelserne herfor er, at der ved kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau er opnået en rating svarende til mindst investment grade. Kreditvurderingsbureauet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer.

Højst 15 procent af alle midlerne kan anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab eller selskaber i samme koncern. Der må i ét selskab højst erhverves erhvervsobligationer og konvertible obligationer svarende til 15 procent af selskabets aktiekapital.

Udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser af UCITS

Der kan investeres i udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser heraf, hvis en række krav er opfyldt. Udover at disse UCITS, afdelinger eller andelsklasser skal være omfattet af lov om investeringer m.v. eller andre nationale gennemførelsesforanstaltninger i henhold til UCITS-direktivet, stilles der også krav til, at UCITS’ens vedtægter ikke må indeholde bestemmelser om at UCITS’en kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer, at UCITS’en må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

De anførte UCITS m.v. kan anvende såkaldte afledte finansielle instrumenter på dækket basis, og som handles Over the Counter (OTC).

100 procent af midlerne kan anbringes i udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser på følgende betingelser:

  • UCITS’ens, afdelingens eller andelsklassens vedtægter angiver, at der alene kan investere i rentebærende obligationer handlet på et reguleret marked, og hvis der efter vedtægterne højst kan investeres 75 procent i erhvervsobligationer, medmindre der er tale om rentebærende erhvervsobligationerne, og hvis der ikke kan investeres i konvertible obligationer.
  • Alle midlerne kan anbringes i udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser der investerer alle midlerne i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af en stat eller international institution af offentlig karakter, samt foretage indskud i kreditinstitutter.
  • Alle midlerne kan anbringes i udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser der kan investere både i aktier og obligationer, hvis afdelingen eller andelsklassen i henhold til dennes vedtægt investerer i overensstemmelse med Anbringelsesbekendtgørelsens §§ 5-7 og §§ 11-12.


Sparekassers beviser for garantkapital og andelsklassers beviser for andelskapital

Der kan ske erhvervelse med sparekassers beviser for garantkapital og andelsklassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne er omsættelige. Anbringelsen må ikke overstige 15 procent af spare-/andelskassens kapital, og der må kun erhverves beviser, der mindst én gang inden for de tre år har givet udbytte.

Aktier

Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 procent af selskabets aktiekapital. Derudover må der kun erhverves aktier, der mindst én gang inden for de sidste tre år har givet udbytte.

Som ved erhvervsobligationer og konvertible obligationer, stilles der for placering af midler i aktier tillige krav om, at aktierne handles på et reguleret marked og at markedet fremgår af listen over alle regulerede markeder udarbejdet af ESMA. Hvis markedet ikke fremgår af listen, skal markedet være medlem af WFE og befinde sig i land, der er fuldt medlem af OECD. Derudover skal aktierne være udstedt i et af de nævnte landes møntenhed.

Alternative investeringsfonde

Anbringelse kan ske i alternative investeringsfonde omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., herunder kapitalforeninger jf. lovens kapitel 23, når forvalteren af den pågældende alternative investeringsfond har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Danmark, og andele i alternative investeringsfonde, der har udpeget en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og når forvalteren af den pågældende alternative investeringsfond har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Danmark.

Der må i hver af de underliggende aktiver omfattet af ovenstående højst erhverves en ejerandel på 5 procent.

Hvilke formueplejeprodukter kan fonde investere i?

Nedenstående oversigt viser, hvilke Formueplejeprodukter fondes midler kan investeres i og gælder for almene fonde, hvor midlerne skal anbringes efter anbringelsesbekendtgørelsen.

Ovenstående danner et overblik over, hvorvidt der kan ske anbringelse af fondes midler. Vores rådgivere kan give yderligere information, så du kan få den bedst mulige vejledning, når din fonds midler skal investeres. Du finder nærmere kontaktinformation på vores rådgivere her.

 

*Bemærk at grænsen er for fondens samlede investering i UCITS samt en række andre aktivtyper. Dvs. at alle fondens investeringer i UCITS mv. max må udgøre 75% af fondens midler. Undtaget dog er visse UCITS, der investerer i obligationer, hvor der kan investeres op til 100%. Ingen af Formueplejes afdelinger opfylder kravene til investering over 75%.

Højst 15 pct. af alle midlerne må anbringes i alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Relateret indhold

Personlig rådgivning

Får du den rigtige rådgivning?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont
Læs om vores rådgivningsmuligheder

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Viden

Ansvarlige investeringer

Formuepleje er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med 99 mia. kr. under forvaltning. Derfor har vi et ansvar at løfte overfor vores medarbejdere, vores 12.000 investorer og overfor de samfund, vi driver forretning i.
Læs om vores ansvar