Spring til indhold

Ansvarlig investering i Formuepleje

Formuepleje ønsker at opnå et langsigtet attraktivt afkast for alle afdelinger. En del af arbejdet for at opnå dette forudsætter en fokuseret risikostyring, hvor også vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår. I arbejdet med ESG fokuserer Formuepleje blandt andet på miljø og klimapåvirkning, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og antikorruption.

Retningslinjer for dette arbejde fremgår af Politik for Ansvarlige Investeringer, der dækker alle ESG-områder, herunder miljø og klimapåvirkning, arbejdstagerrettigheder og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. Formuepleje behandler som udgangspunkt alle områder efter de samme principper. Generelt ønsker Formuepleje at højne ESG-standarden på de markeder, hvor der investeres, da det har en række samfundsmæssige fordele i form af blandt andet højere vækst og en mere bæredygtig udvikling.

Aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer omfatter også aktivt ejerskab. Formuepleje kan vælge at udnytte sin stemmeret, når det er i investorernes interesse ud fra et proportionalitetsprincip. Formuepleje har indgået en aftale omkring proxy voting, der sikrer, at Formuepleje har adgang til at stemme på selskabers generalforsamling og har overblik over de aktuelle afstemninger. Politik for ansvarlige investeringer kan findes på www.formuepleje.dk.

UN-PRI

Grundlaget for Formueplejes ansvarlige investeringspolitik er UN PRI (“United Nations Principles for Responsible Investment”), der er en række principper for ansvarlige investeringer. UN PRI er et globalt initiativ til fremme af ansvarlige investeringer etableret af en række af verdens største investorer i samarbejde med FN. Formuepleje har tilsluttet sig disse principper og gennemfører årligt en såkaldt Reporting and Assessment process i henhold til retningslinjerne i PRI. En del af denne rapport er offentliggjort på PRI’s hjemmeside. 

ESG i Investeringsprocessen

Formuepleje arbejder ud fra en række principper i relation til ansvarlig investering, hvilket blandt andet betyder, at ESG-analyser indgår i alle investeringsprocesser, og at Formuepleje afholder sig fra at investere i selskaber, hvor risikoen for, at de bryder med internationale principper for samfundsansvar, er uacceptabel. Formuepleje har indgået aftaler med eksterne investeringsrådgivere for alle aktieafdelinger. Alle porteføljemanagere (interne og eksterne) skal kunne demonstrere deres tilgang til ESG-relaterede risici. Metoden skal være velbeskrevet, konsistent og tilpasset de konkrete markedsforhold. Der foretages løbende og mindst én gang årligt en evaluering af tilgangen i Formueplejes ESG-komité. Eksterne investeringsrådgiverne har alle underskrevet UN PRI eller lever op til tilsvarende krav, og alle inddrager ESG-faktorer i deres investeringsproces. Dette kan for eksempel ske ved, at en dårligere ESG-score eller usikkerhed herom trækker ned i vurderingen af selskaberne. Arbejdet med ansvarlig investering er også en fast del af den løbende evaluering af rådgiverne, og mindst en gang årligt afholdes særskilte ESG-møder med investeringsrådgiverne, hvor arbejdet med ESG er det vigtigste punkt på dagsordenen.

Eksklusionsliste

Formuepleje offentliggør ikke en ekstern eksklusionsliste, men kan løbende fravælge selskaber, som antageligt bryder med internationale principper for samfundsansvar som for eksempel UN Global Compact, UN Guiding Principles og OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Som udgangspunkt fravælges alle aktier, der findes på Norges Banks eksklusionsliste, som indeholder knap 150 selskaber. Formuepleje samarbejder desuden med en ekstern serviceudbyder, hvorfra der løbende modtages rapporter om selskaber med mistanke om eller bekræftede alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. Som udgangspunkt følges anbefalingerne, men alle input evalueres, og Formueplejes investeringskomité tager den endelige beslutning om en eventuel eksklusion af et selskab. De selskaber, der findes i porteføljerne, har allerede været igennem porteføljemanagerens egen due diligence proces, og det er derfor sjældent, at Formuepleje ender med at ekskludere et selskab i porteføljerne.

Engagement

I samarbejde med en ekstern aktør arbejder Formuepleje aktivt for at påvirke de selskaber, hvor der er mistanke om overtrædelser af internationale normer. Formuepleje modtager løbende rapporter om udviklingen i de enkelte sager og om hvorvidt der fortsat er udsigt til en løsning. Dette indgår som et vigtigt input i evalueringen af, om Formuepleje fortsat kan være investereret i selskaberne. Som udgangspunkt anser Formuepleje opbakning til selskaber, der bevæger sig den rigtige vej i forhold til ESG-forhold, som mere effektivt end at sælge.

Afkast og Risiko

Formuepleje forventer ikke, at inddragelsen af ESG-risici i investeringsprocessen vil reducere afkast for afdelingerne. Investering i selskaber, der forstår og håndterer ESG-relaterede risici – herunder respekterer internationale principper for samfundsansvar – resulterer i en sundere langsigtet afkastskabelse og et højere risikojusteret afkast. Ved at frasortere eller reducere andelen af selskaber med bestemte karakteristika kan afdelingerne dog også på den korte bane opleve større udsving end ellers. Generelt vil en portefølje med et mere smalt investeringsunivers være mere sårbar overfor kortsigtede afkastudsving i bestemte sektorer.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op