Spring til indhold

Ansvarlig investering i Formuepleje

Formuepleje tilstræber at opnå et langsigtet attraktivt afkast kombineret med en fokuseret risikostyring, hvor vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår, herunder disse forholds faktiske eller potentielt væsentligt negative indvirkning på værdien af en investering.

Formuepleje tilstræber at opnå et langsigtet attraktivt afkast kombineret med en fokuseret risikostyring, hvor vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår, herunder disse forholds faktiske eller potentielt væsentlig negative indvirkning på værdien af en investering.

UN-PRI

Grundlaget for Formueplejes politik for ansvarlige investeringer er United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), der er en række principper for ansvarlige investeringer. UN PRI er et globalt initiativ til fremme af ansvarlige investeringer etableret af en række af verdens største investorer i samarbejde med FN. Formuepleje A/S har tilsluttet sig disse principper og gennemfører årligt Reporting and Assessment process i henhold til retningslinjerne i PRI. En del af denne rapport er offentliggjort på PRI’s hjemmeside. Formuepleje arbejder ud fra en række principper i relation til ansvarlig investering, hvilket blandt andet betyder, at ESG-analyser indgår i investeringsprocesserne, og at Formuepleje afholder sig fra at investere i selskaber, hvor risikoen for, at de bryder med internationale principper for samfundsansvar, er uacceptabel.

ESG i investeringsprocessen

I Formuepleje integrerer vi ESG-data og analyser i investeringsprocessen. Det vil sige, at ESG-analyser indgår i investeringsprocesserne, og vi inddrager bæredygtighedsrisici, hvor det er relevant. Den konkrete metode afhænger af den respektive fonds investeringsmålsætning samt det givne marked og hvilken aktivklasse, der er tale om. 

Formuepleje vurderer ved udvælgelsen af eksterne investeringsrådgivere deres evne til at håndtere ESG-forhold på en tilfredsstillende måde. De skal bl.a. kunne demonstrere deres tilgang til ESG-risici. Metoden skal være velbeskrevet, konsistent og tilpasset de konkrete markedsforhold. Der foretages løbende og mindst en gang årligt en evaluering af tilgangen i Formueplejes ESG-Komité. Alle eksterne investeringsrådgivere har underskrevet UN PRI eller lever op til tilsvarende krav, og alle inddrager ESG-faktorer i deres investeringsproces. Dette kan fx ske ved, at en dårlig ESG-score eller usikkerhed herom trækker ned i vurderingen af selskaberne.

Formueplejes ESG-komite

Formueplejes ESG-komite har ansvaret for at overvåge, at principper og evt. guidelines og målsætninger efterleves. Herunder at sikre at arbejdet med ESG og bæredygtighed er en naturlig del af investeringsprocesserne i Formuepleje. ESG-komiteen foretager løbende screeninger af porteføljerne og er i kontakt med de enkelte kapitalforvaltere omkring den praktiske implementering og integration af ESG i investeringsbeslutningen.

ESG-komiteen er sammensat af repræsentanter fra både fondsadministrationen og kapitalforvaltningen, og direktøren for foreningerne og investeringsdirektøren i Formuepleje A/S, der ligeledes er medlemmer af Investeringskomiteen. Det er Investeringskomiteen, der tager den endelige beslutning om evt. eksklusion af bestemte selskaber eller sektorer.

Eksklusionsliste

Formuepleje offentliggør ikke en ekstern eksklusionsliste, men kan løbende fravælge selskaber, som antageligt bryder med internationale principper for samfundsansvar som f.eks. UN Global Compact, UN Guiding Principles og OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Formuepleje samarbejder med en ekstern serviceudbyder, som foretager normbaseret screening, og hvorfra der løbende modtages rapporter om selskaber med mistanke om eller bekræftede alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. De selskaber, der findes i porteføljerne, har allerede været igennem porteføljemanagerens egen due diligence proces, og det er derfor sjældent, at Formuepleje ender med at ekskludere et selskab i porteføljerne.

Formuepleje afholder sig desuden fra at investere i statsobligationer fra lande underlagt internationale sanktioner og selskaber der anvender eller udbreder konventionsomfattede våben, herunder:

  • Klyngevåben
  • Landminer
  • Kemiske våben
  • Biologiske våben
  • Atomvåben, der ikke er omfattet af traktaten om ikke-spredning af kernevåben

Afkast og risiko

Formuepleje forventer ikke, at inddragelsen af ESG-risici i investeringsprocessen vil reducere afkast for afdelingerne. Investering i selskaber, der forstår og håndterer ESG-relaterede risici – herunder respekterer internationale principper for samfundsansvar – mener vi resulterer i en sundere langsigtet afkastskabelse og et højere risikojusteret afkast. Ved at frasortere eller reducere andelen af selskaber med bestemte karakteristika kan afdelingerne dog også på den korte bane opleve større udsving end ellers. Generelt vil en portefølje med et mere smalt investeringsunivers være mere sårbar overfor kortsigtede afkastudsving i bestemte sektorer.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op