Spring til indhold

Fond

Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities investerer i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Afdelingen har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig økonomi, hvor der tages højde for muligheder og risici.

Om Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities er en akkumulerende investeringsforening, der investerer på tværs af sektorer i globale børsnoterede selskaber med bæredygtige konkurrencefordele for at opnå et langsigtet afkast, og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i Disclosureforordningen. Afdelingen har til formål at investere i selskaber, som leverer konsistente afkast, som demonstrerer over-gennemsnitlige frie cash flow med stor forudsigelighed, og hvor selskabets langsigtede muligheder ikke nødvendigvis afspejles i dagskursen. Afdelingens investeringsproces har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig global økonomi, hvor der tages højde for både risici og muligheder.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI ACWI NR omregnet til DKK.  

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0061146529
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

Investeringsmålsætning og strategi

Afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i Disclosureforordningen.

Afdelingens strategi sigter mod at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi samt at søge at udnytte mulighederne, der opstår i forbindelse hermed.

Med baggrund i en stærk ESG-integration søger afdelingen at investere i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Dette sker ved anvendelse af en særlig bæredygtighedsscreening, samtidig med en grundig vurdering af, om et selskabs attraktive økonomiske karakteristika og langsigtede muligheder er afspejlet i dets aktiekurs. Processen suppleres af en top-down tilgang, som er designet til at sikre, at analyser er fokuseret på de mest lovende regioner og sektorer.

Inddragelse af miljømæssige og sociale karakteristika

De specifikke miljømæssige eller sociale egenskaber, der fremmes af strategien, sker ved anvendelsen af ​​en særlig bæredygtighedsscreening. Bæredygtighedsscreeningen sigter mod en prioritering af investering i aktiviteter, der har gode muligheder og lave risici i relation til overgangen til en mere bæredygtig økonomi. I bæredygtighedsscreeningen benyttes en detaljeret GICS-klassificeringsramme for økonomiske aktiviteter. Hver undersektor tildeles en score på tværs af bestemte risikokategorier (for eksempel sundhed, sikkerhed, bestikkelse og korruption, klimaforandringer, tab af biodiversitet, og forurening og affald) og kategorier af muligheder (for eksempel håndtering af klimaforandringer, adgang til finansiering og løsning af sundhedsudfordringer).

Bæredygtighedsscreeningen er indrettet med henblik på at identificere de undersektorer, der muliggør og/eller drager fordel af overgangen til en mere bæredygtig økonomi og har større muligheder og lavere risici. I investeringen prioriterer vi selskaber og aktiviteter fra undersektorer med høje muligheder og lave risici, da det er disse aktiviteter, der er bedst tilpasset overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Anvendelsen af ​​bæredygtighedsscreeningen fører til en reduktion på mindst 20% af investeringsuniverset. Investeringsuniverset er MSCI All Countries World Index, som er et globalt aktieindeks, der indeholder over 3000 virksomheder på 49 nye og udviklede markeder.

Ved inddragelse af miljømæssige og sociale egenskaber benyttes endvidere ESG-analyse. Analysen sigter mod at identificere kvaliteten af ​​ledelsesstrukturer, de væsentligste miljømæssige og sociale risici for et selskab, og vurderer hvor godt disse risici håndteres og styres. Vi lægger vægt på, at et selskab har robuste politikker, processer, ledelsessystemer og incitamenter samt tilstrækkelig åbenhed, alt efter hvad der er relevant. Derudover vurderer vi tidligere identificerede kontroverser. Derefter tildeles en ESG-rating for hvert selskab. Hvis et selskab tildeles en score under tærskelniveau, vil den automatisk blive ekskluderet fra det investerbare univers. Der indgås direkte dialog med selskaberne for at få et fuldstændigt billede af ESG-forholdene og foretages analysere af selskabsoplysninger mv.

Derudover anvendes et ”fossilt brændstoffrit” kriterie til denne strategi. Ved ”fossilt brændstoffri” forstås:

Fossilt brændsel (termisk kul, olie og gas) - Energisektor: Efterforskning & produktion og raffinering & forarbejdning

Selskaber med > 0% omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte fossile brændselsaktiviteter, udelukkes fra porteføljen.

Opbevaring og distribution sektor: Opbevaring og distribution

Selskaber med > 5% omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte oplagrings- og distributionsaktiviteter, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan dog indgå i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en førende leverandør i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, inklusive Scope 1, 2 og 3, der er forenelige med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har indvilliget i at offentliggøre rapporter om fremskridt.

Energiproduktionssektor: Kul, olie, naturgas

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat* på > 5%, der stammer fra den anførte energiproduktionssektor, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan blive inkluderet i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en leder i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, inklusive Scope 1, Scope 2 og Scope 3, der er foreneligt med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C, og har indvilliget i at offentliggøre rapporter om fremskridt.

*Driftsresultat defineret som EBIT/EBITA/EBITDA


God ledelsespraksis

Det tilstræbes endvidere at sikre, at selskaber følger god ledelsespraksis, især med hensyn til ejerstrukturer, aktionærrettigheder, aflønning og strukturer, der giver mulighed for tilsyn og indebærer ansvarlighed, gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter.

Måling, vurdering og overvågning

Der foretages løbende måling, overvågning og rapportering af positiv miljømæssige og sociale påvirk-ninger med henblik på at dokumentere intentionen i strategien. Der måles, overvåges og rapporteres om positive bæredygtighedspåvirkningsmålinger.

Parallelt med dette foretages en vurdering af, om investeringerne er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Der foretages en sammenligning af netto-CO2-påvirkningen af porteføljeselskabers aktiviteter med den nuværende økonomi og den "Paris tilpassede" økonomi, hvilket viser den rolle, disse løs-ningsudbydere spiller ved at muliggøre overgangen til en mere bæredygtig, lavere kulstoføkonomi.

Desuden kortlægges investeringsstrategien også i forhold til FN's verdensmål, med henblik på at vur-dere, hvordan investeringsstrategien stemmer overens med FN’s verdensmål, når man inddrager om-sætningseksponering over for relaterede aktiviteter. Det er muligt at knytte porteføljeselskabernes ak-tiviteter til de mest relevante af FN verdensmål.

”Gør ikke væsentlig skade”

Strategien skal også sikre, at afdelingens investeringer ikke i væsentlig grad skader nogen miljømæssig eller social målsætning, som anført i Taksonomiforordningen ("Do No Significant Harm - princippet"). Det er med andre ord ikke efter strategien tilladt at foretage en investering for at forfølge et bestemt miljømæssigt bæredygtighedsmål, hvis denne investering ville skade et andet miljømæssigt eller socialt bæredygtighedsmål væsentligt. Kravet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for strategien, og som tager højde for EU's kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Investeringer der ligger til grund for den resterende del af strategien, tager ikke hensyn til EU's kriterier for miljø bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Overholdelse af FN's Global Compact-principper (herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption) er et normativt investeringskrav. Der foretages screening af strategiens investerbare univers imod overholdelse af FN's Global Compact-principper. Hvis et selskab viser sig at handle i strid med nogle af principperne, vil det blive udelukket fra strategiens investerbare univers og vil ikke være tilgængelig for investering. Hvis et selskab er noteret for potentielle overtrædelser, placeres det på en overvågningsliste, hvor det vil blive overvåget og der vil blive indgået dialog med selskabet, alt efter hvad der er relevant. OECD's Guidelines for Multinational Enterprises, FN's Guiding Principles on Business & Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work og the International Bill of Human Rights overholdes også som en del af denne proces og med henblik på minimumsgarantier som specificeret i artikel 18 i Taksonomiforordningen.

Taksonomi**

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at konstatere, om afdelingens investeringer bidrager til de to miljømål 1) modvirkning af klimaændringer og 2) tilpasning til klimaændringer, som anført i Taksnomiforordningens artikel 9. Det er derfor heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive, hvor stor en andel af afdelingens investeringer, der er i økonomiske aktiviteter, der evt. bidrager til afbødning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer; og/eller for at bekræfte at afdelingen til enhver tid vil være investeret i økonomiske aktiviteter, der bidrager til disse to miljømæssige mål.

Med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 litra b) i Taksonomiforordningen, foreligger de tekniske screeningskriterier enten endnu ikke i endelig form (dvs. med hensyn til Taksonomiforordningens to første miljømål, modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer) eller er endnu ikke udarbejdet (dvs. for de andre fire af Taksonomiforordningers miljømål). Disse detaljerede kriterier vil kræve tilgængeligheden af flere, specifikke datapunkter vedrørende hver investering. I øjeblikkket er der utilstrækkelige pålidelige, rettidige og verificerbare data tilgængelige til, at investeringer kan vurderes ved hjælp af de tekniske screeningskriterier. Der kan være investeringer i afdelingen, der er i økonomiske aktiviteter, der bidrager til et miljømål, men det er i øjeblikket ikke muligt at beskrive:

(a) i hvilket omfang afdelingens investeringer er i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige og er tilpasset Taksonomiforordningen;
(b) andelen, som en procentdel af afdelingens portefølje, af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er tilpasset Taksonomiforordningen; eller
(c) andelen, som en procentdel af afdelingens portefølje, af mulighedsskabende aktiviteter og omstillingsaktiviteter (som beskrevet i Taksonomiforordningen).

Denne situation vil blive overvåget, og hvis tilstrækkelige pålidelige, rettidige og verificerbare data om strategiens investeringer bliver tilgængelige, vil de ovennævnte beskrivelser blive givet.

**Ved Taksonomiforordningen forstås Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Kom til intromøde

Introduktionsmøderne er et tilbud til nye interesserede investorer og andre, der har lyst til at høre mere om Formueplejes måde at investere på.
Book et intromøde