Spring til indhold

Fond

Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities investerer i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Afdelingen har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig økonomi, hvor der tages højde for muligheder og risici.

Om Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities er en akkumulerende investeringsforening, der investerer på tværs af sektorer i globale børsnoterede selskaber med bæredygtige konkurrencefordele for at opnå et langsigtet afkast, og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i Disclosureforordningen. Afdelingen har til formål at investere i selskaber, som leverer konsistente afkast, som demonstrerer over-gennemsnitlige frie cash flow med stor forudsigelighed, og hvor selskabets langsigtede muligheder ikke nødvendigvis afspejles i dagskursen. Afdelingens investeringsproces har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig global økonomi, hvor der tages højde for både risici og muligheder.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI ACWI NR omregnet til DKK.  

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0061146529
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

Investeringsmålsætning og strategi

Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale egenskaber og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i Disclosure forordningen.

Afdelingens strategi sigter mod at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi samt at søge at udnytte mulighederne, der opstår i forbindelse hermed.

Med baggrund i en stærk ESG-integration søger afdelingen at investere i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Dette sker ved anvendelse af en særlig bæredygtighedsscreening, samtidig med en grundig vurdering af, om et selskabs attraktive økonomiske karakteristika og langsigtede muligheder er afspejlet i dets aktiekurs. Processen suppleres af en top-down tilgang, som er designet til at sikre, at analyser er fokuseret på de mest lovende regioner og sektorer.

Inddragelse af miljømæssige og sociale karakteristika

De specifikke miljømæssige eller sociale egenskaber, der fremmes af strategien, sker ved anvendelsen af ​​en særlig bæredygtighedsscreening. Bæredygtighedsscreeningen sigter mod en prioritering af investering i aktiviteter, der har gode muligheder og lave risici i relation til overgangen til en mere bæredygtig økonomi. I bæredygtighedsscreeningen benyttes en detaljeret GICS-klassificeringsramme for økonomiske aktiviteter. Hver undersektor tildeles en score på tværs af bestemte risikokategorier (for eksempel sundhed, sikkerhed, bestikkelse og korruption, klimaforandringer, tab af biodiversitet, og forurening og affald) og kategorier af muligheder (for eksempel håndtering af klimaforandringer, adgang til finansiering og løsning af sundhedsudfordringer).

Bæredygtighedsscreeningen er indrettet med henblik på at identificere de undersektorer, der muliggør og/eller drager fordel af overgangen til en mere bæredygtig økonomi og har større muligheder og lavere risici. I investeringen prioriterer vi selskaber og aktiviteter fra undersektorer med høje muligheder og lave risici, da det er disse aktiviteter, der er bedst tilpasset overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Anvendelsen af ​​bæredygtighedsscreeningen fører til en reduktion på mindst 20% af investeringsuniverset. Investeringsuniverset er MSCI All Countries World Index, som er et globalt aktieindeks, der indeholder over 3000 virksomheder på 49 nye og udviklede markeder.

Ved inddragelse af miljømæssige og sociale egenskaber benyttes endvidere ESG-analyse. Analysen sigter mod at identificere kvaliteten af ​​ledelsesstrukturer, de væsentligste miljømæssige og sociale risici for et selskab, og vurderer hvor godt disse risici håndteres og styres. Vi lægger vægt på, at et selskab har robuste politikker, processer, ledelsessystemer og incitamenter samt tilstrækkelig åbenhed, alt efter hvad der er relevant. Derudover vurderer vi tidligere identificerede kontroverser. Derefter tildeles en ESG-rating for hvert selskab. Hvis et selskab tildeles en score under tærskelniveau, vil den automatisk blive ekskluderet fra det investerbare univers. Der indgås direkte dialog med selskaberne for at få et fuldstændigt billede af ESG-forholdene og foretages analysere af selskabsoplysninger mv.

Derudover anvendes et ”fossilt brændstoffrit” kriterie til denne strategi. Ved ”fossilt brændstoffri” forstås:

Fossilt brændsel (termisk kul, olie og gas) - Energisektor: Efterforskning & produktion og raffinering & forarbejdning

Selskaber med > 0% omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte fossile brændselsaktiviteter, der er identificeret ovenfor, udelukkes fra porteføljen.

Opbevaring og distribution sektor: Opbevaring og distribution

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat* på > 5% , der stammer fra direkte oplagrings- og distributionsaktiviteter, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan indgå i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en førende leverandør i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, der er forenelige med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

Energiproduktionssektor: Kul, olie, naturgas

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat* på > 5%, der stammer fra den anførte  energiproduktionssektor, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan blive inkluderet i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en leder i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, herunder Scope 1, Scope 2 og Scope 3, der er foreneligt med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C, og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

*Driftsresultat defineret som EBIT/EBITA/EBITDA


God ledelsespraksis

Det tilstræbes endvidere at sikre, at selskaber følger god ledelsespraksis, især med hensyn til ejerstrukturer, aktionærrettigheder, aflønning og strukturer, der giver mulighed for tilsyn og indebærer ansvarlighed, gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter.

Måling, vurdering og overvågning

Måling, vurdering og overvågning af positive miljømæssige og samfundsmæssige virkninger understøtter afdelingens strategi og investeringer. Gennem processen måler vi, vurderer og overvåger parametre for positive bæredygtighedseffekter.

Parallelt med dette foretages en vurdering af tilpasningen af ​​investeringer til Parisaftalen. Der bliver foretaget sammenligning af netto-CO2-indvirkningen af ​​afdelingens selskaber med den nuværende økonomi og ”Paris-tilpassede” økonomi, hvilket viser den rolle, disse løsningsudbydere spiller for at muliggøre overgangen til en mere bæredygtig, lavere kulstoføkonomi.

Derudover kortlægges afdelingens investeringsstrategi også mod FN's mål for bæredygtig udvikling og vurderer, hvordan de stemmer overens med disse mål, når de overvejer omsætningseksponering over for relaterede aktiviteter.

”Gør ikke væsentlig skade”

Afdeling er underlagt et ”gør ikke væsentligt skade” (Do No Significant Harm) kriterie. Dette indebærer, at en investering, der bidrager til et bæredygtighedsmål, ikke kan medregnes, hvis den gør væsentlig skade på at andet. F.eks. vil en virksomhed, der arbejder med håndtering af klimaforandringer, men samtidig har alvorlige problemer med arbejdstagerrettigheder, ikke kunne blive medregnet som bæredygtig. Endeligt er der fastsat en række minimumsgarantier i henhold til Taksonomiforordningens 2 artikel 18, så selskaber, der bryder med f.eks. UN Global Compact principper vil blive ekskluderet fra porteføljen.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Taksonomi

I henhold til Taksonomiforordningens artikel 5 fremmer afdelingen miljømæssige karakteristika og har to miljømål 1) modvirkning af klimaændringer og 2) tilpasning til klimaændringer. Dette sker gennem investeringsprocessen, der prioriterer investeringer i aktiviteter, der har gode muligheder og lave risici i relation til overgangen til en mere bæredygtig økonomi.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at angive den præcise andel af investeringerne, der fremmer de enkelte miljømål. Dette skyldes, at kriterierne for, hvorvidt en investering fremmer et specifikt miljømål, ikke er endeligt fastlagt. Data på området er meget usikre og beror på en høj grad af skøn. I takt med at data bliver gjort tilgængelige vil dette blive offentliggjort.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Kom til intromøde

Introduktionsmøderne er et tilbud til nye interesserede investorer og andre, der har lyst til at høre mere om Formueplejes måde at investere på.
Book et intromøde