Afkast og risiko for Safe

Når vi i Formuepleje rådgiver om risiko, gør vi det ikke blot med udgangspunkt i de historiske kursudsving målt ved standardafvigelsen på historiske afkast. Vi oplever, at mange investorer har svært ved at forholde sig til begreber som standardafvigelse. Derfor ønsker vi at give dig et indtryk af, hvad du konkret kan forvente af din investering på længere sigt – både i forhold til forventet afkast og risikoen for tab. Vi mener, at det mest relevante mål for risiko er den tabsrisiko, man som investor kan forvente at blive udsat for i løbet af 24-36 måneder – også selvom langt de fleste af vores kunder har en investeringshorisont på minimum fem år. Bemærk, at historisk tabsrisiko ikke er en garanti for fremtidige tab.

Denne tilgang til risiko gør, at vi har mulighed for at sammenligne investeringsløsninger med forskelligt indhold (det vil sige løsninger, som kan bestå af både aktier, obligationer, derivater, gearing, etc.), når blot tabsrisikoen (historisk og simuleret fremadrettet) kan sammenlignes. For eksempel kan tabsrisikoen i Formuepleje Safe sammenlignes med et middel risikoindeks, når der måles på 24-36 måneder. 

I nedenstående tabeller ses et overblik over, hvordan Formuepleje Safe har klaret sig på både afkast og tabsrisiko gennem tiden. I tabellerne fremgår også middel risikoindekset, som er Safes definerede sammenligningsindeks, og middelafkastet for Morningstar-kategorien "Balanceret - EUR Moderat Risiko Global".

 

Beskrivelse af Formuepleje Safe

Formuepleje Safe er en kapitalforening, som investerer ca. 20-30% i globale aktier og 70-80% i obligationer. Denne portefølje geares moderat (og højst to gange) gennem lån optaget af fonden i DKK og EUR. Risikoen i Formuepleje Safe egner sig bedst til investorer med en såkaldt middel risikoprofil. Målt på faktisk tabsrisiko kan Formuepleje Safe sammenlignes med et ugearet middelrisikoindeks, der består af 50 procent globale aktier, 20 procent virksomhedsobligationer og 30 procent realkreditobligationer. En portefølje sammensat som dette indeks vil være investors ugearede alternativ til Formuepleje Safe, og risikoen for store tab over længere investeringshorisonter (minimum 3-5 år) er på samme niveau.

Det viste Morningstar-indeks er middelafkastet for fonde i Morningstars kategori "Balanceret – EUR Moderat Risiko Global", der består af fonde med middelrisiko. Formuepleje Safe indgår ikke i kategorien, men baseret på tabsrisiko vurderer vi, at denne kategori er det ugearede alternativ til Formuepleje Safe.

For yderligere om fordele og ulemper ved gearing se denne side. Dette materiale kan ikke stå alene i forbindelse med en vurdering, om investor er egnet til at investere i Formuepleje Safe eller andre investeringer i kategorien middel risiko. Denne visning af risiko og afkast må ej heller opfattes som en købsanbefaling af Formuepleje Safe. Før en evt. investering bør investor søge den relevante rådgivning og kende sin risikoprofil.

Læs også Ph.D. og risikoanalytiker Jesper Veng Pedersens analyse af tabsrisiko i Formueplejes investeringsløsninger, hvor der redegøres for, hvorfor en investering i gearede investeringsløsninger kan sammenlignes med en investering i en ugearet portefølje: https://formuepleje.dk/videnscenter/vi-oeger-afkastpotentialet/investeringsnotat-bagom-formueplejes-investeringskoncept/