Afkast og risiko for Penta

Når vi i Formuepleje rådgiver om risiko, gør vi det ikke blot med udgangspunkt i de historiske kursudsving målt ved standardafvigelsen på historiske afkast. Vi oplever, at mange investorer har svært ved at forholde sig til begreber som standardafvigelse. Derfor ønsker vi at give dig et indtryk af, hvad du konkret kan forvente af din investering på længere sigt – både i forhold til forventet afkast og risikoen for tab. Vi mener, at det mest relevante mål for risiko er den tabsrisiko, man som investor kan forvente at  blive udsat for i løbet af 24-36 måneder – også selvom langt de fleste af vores kunder har en investeringshorisont på minimum fem år. Bemærk, at historisk tabsrisiko ikke er en garanti for fremtidige tab.

Denne tilgang til risiko gør, at vi har mulighed for at sammenligne investeringsløsninger med forskelligt indhold (det vil sige løsninger, som kan bestå af både aktier, obligationer, derivater, gearing, etc.), når blot tabsrisikoen (historisk og simuleret fremadrettet) kan sammenlignes. For eksempel kan tabsrisikoen i Formuepleje Penta sammenlignes med det globale aktieindeks, når der måles på 24-36 måneder. Både Formuepleje Penta og dette sammenligningsindeks betegner vi som "høj risiko".

I nedenstående tabeller ses et overblik over, hvordan Formuepleje Penta har klaret sig på både afkast og tabsrisiko gennem tiden. I tabellerne fremgår også højrisikoindekset (det globale aktieindeks MSCI AC NR), som er Pentas definerede sammenligningsindeks, og middelafkastet for Morningstar-kategorien "Global Large-Cap Blend Equity".

Beskrivelse af Formuepleje Penta

Formuepleje Penta er en kapitalforening, som investerer ca. 20-26% i globale aktier og 70-80% i obligationer. Denne portefølje geares moderat (og højst fire gange) gennem lån optaget af fonden i DKK og EUR. Risikoen i Formuepleje Penta egner sig bedst til investorer med en såkaldt høj risikoprofil. Målt på faktisk tabsrisiko kan Formuepleje Penta sammenlignes med et ugearet højrisikoindeks, der består af 100% aktier. En portefølje sammensat som dette indeks vil være investors ugearede alternativ til Formuepleje Penta, og risikoen for store tab over en treårig horisont er på samme niveau. Risikosammenligningen har været relevant siden 1. april 2009, hvor Penta ændrede risikorammer til de nuværende. For yderligere om fordele og ulemper ved gearing se her: https://formuepleje.dk/videnscenter/risikoegenskaber-ved-gearing/. Det viste Morningstar-indeks er middelafkastet for fonde i kategorien Global Equity Large Cap Blend, der alle består af 100% globale aktier. Formuepleje Penta indgår ikke i kategorien, men baseret på tabsrisiko vurderer vi, at denne kategori er det ugearede alternativ til Formuepleje Penta.

Dette materiale kan ikke stå alene i forbindelse med en vurdering om investor er egnet til at investere i Formuepleje Penta eller andre investeringer i kategorien høj risiko (herunder globale aktier). Denne visning af risiko og afkast må ej heller opfattes som en købsanbefaling af Formuepleje Penta. Før en evt. investering bør investor søge den relevante rådgivning og kende sin risikoprofil.

Læs også Ph.D. og risikoanalytiker Jesper Veng Pedersens analyse af tabsrisikoen i Formuepleje Penta, hvor der redegøres for, hvorfor en investering i Formuepleje Penta kan sammenlignes med en investering i en ugearet aktieportefølje: https://formuepleje.dk/videnscenter/vi-oeger-afkastpotentialet/investeringsnotat-bagom-formueplejes-investeringskoncept/