Det er risikoen, der leverer afkastet

Spørg ikke din rådgiver, hvad han kan levere i afkast, men spørg ham, om han har en god investering, der passer til din risiko. Det er hele fundamentet for den måde, Formuepleje investerer og rådgiver på – at levere det bedst mulige forventede afkast ved en given risiko.

Vi kender det alle. Om det er i omklædningsrummet, ved familiesammenkomsten eller bare over frokostbordet i kantinen. Der er altid en, der har scoret kassen på at investere i en eller anden aktie. Det lyder nemt. Det er jo ”bare” at købe Vestas, Genmab, Pandora eller Novo Nordisk på det rigtige tidspunkt – og så score den store aktiegevinst.

Pointen er, at den type investering faktisk intet har med investering at gøre. Det tenderer mod spekulation. Undersøgelser af private investorers adfærd viser, at den almindelige private investor ikke bruger ret lang tid på research, inden et aktiekøb besluttes. Det hører til undtagelsen, hvis investor har haft næsen dybt nede i regnskaberne og har analyseret både det udvalgte selskab, dets konkurrenter og de makroøkonomiske rammebetingelser.

Og når der så investeres, er der ikke lagt en overordnet plan. Ofte bygges porteføljen op over længere tid og ligner en pose tilfældige blandede bolsjer med tilkøb af forskellige værdipapirer alt efter, hvad der nu lige var interessant på det tidspunkt, hvor der var penge at investere – eller om investeringsrådgiven nede i banken lige havde et godt tilbud på hylderne i form af en investeringsforening med nordiske vækstaktier, globale udbytteaktier eller tyrkiske virksomhedsobligationer.

Det er ikke sådan, vi arbejder med porteføljer og kunder i Formuepleje. Både inde i de forskellige børsnoterede investeringsfonde og i tæt samarbejde med kunder er målet at bygge porteføljer med klare mål for både risiko og forventet afkast.

Formueanalysen fastlægger risikorammerne

Investering tager altid udgangspunkt i en omhyggelig analyse af investors lyst, mod og evne til at håndtere risiko. Det arbejder Formueplejes investeringsrådgivere helt konkret med ved at køre kundens portefølje gennem vores investeringsværktøj, Formueanalysen. Den analyserer porteføljen og viser det forventede udfaldsrum for det langsigtede forventede afkast.

Rådgiverne spørger konkret ind til, om man kan leve med, at ens portefølje falder for eksempel 10 procent over en bestemt horisont. Svares der nej til dette spørgsmål, kan rådgiveren tilpasse porteføljen, så den rammer præcis det niveau af risiko, som er rigtigt for kunden. Netop fordi Formuepleje tager udgangspunkt i risikoanalysen, så kan rådgiverne ved hjælp af Formueplejes mange forskellige fonde kombinere sig frem til en portefølje, der lever op til kundens krav – og det vel at mærke samtidig med, at kunden kan vælge at fastholde delinvesteringer i individuelle aktier og investeringsfonde fra andre eksterne kapitalforvaltere.

Risiko er ramme alvor

Det lyder enkelt at fastlægge sin risiko. Men virkeligheden viser, at risiko er noget, der skal mærkes på egen krop, før det for alvor forstås. Ligesom overleverede erfaringer og kloge råd fra forældre kan være nok så rigtige, så er det først, når vi slår os på livet, at erkendelsen kommer til os og dermed bliver til vigtig viden. Problemet med risiko er, at det virker abstrakt for de fleste. Forestil dig følgende situation: Du får bind for øjnene og får at vide, at du bare skal gå cirka 10 meter lige ud. Når du har gjort det, tager du bindet af. Du kigger nu tilbage og kan se, at du har gået på en meget smal planke over en dyb kløft. Det er reelt det, en investor gør, når han satser hele sin formue på at købe aktier i ét selskab og håber på at score den store gevinst. Det kan gå godt, selvom risikoen var stor – men endnu værre – måske var investor slet ikke klar over, hvor stor risikoen reelt var. Investeringer i Novo Nordisk-aktier har i 2016 med et fald på cirka 40 procent vist netop dette. Risiko er abstrakt, så længe det går godt, indtil den dag, man oplever det ubehagelige møde med bunden af kløften.

Alle kan drømme om høje afkast og sagtens være heldige at score den store gevinst fra tid til anden, men det har bare intet med seriøs investering at gøre. Investering er hårdt arbejde, det kræver en høj grad af selvdisciplin og tålmodighed, og så er det de færreste, der gør sig klart, hvilken risiko, de reelt skal påtage sig for at opnå det høje drømmeafkast, som de hører, andre har fået.

Formueplejes risikobudget

Ligesom man i sin privatøkonomi arbejder med et budget, arbejder Formueplejes investeringskomité med et såkaldt risikobudget. Det vil sige en klar holdning til, hvilke typer af risici, der påtages på vegne af investorerne for at opnå det forventede afkast på langt sigt.

Med andre ord, så er investeringskomitéens udgangspunkt, at den i overført betydning definerer, hvor bred planken over kløften skal være – det vil sige, hvor stor eller lille risikoen skal være – og om der skal være særlige sikkerhedsnet.

Det gælder specielt for vores store blandede fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, hvor der ligger en høj grad af aktiv styring – både i udvælgelsen af de enkelte værdipapirer, i sammensætningen af porteføljerne og de forskellige aktivklassers eksponering over for den forventede udvikling på finansmarkeder på kort, mellemlangt og langt sigt.

Men det gælder også i det næste vigtige lag, nemlig i den individuelle investeringsrådgivning, hvor fastlæggelse af den rigtige investeringsprofil og investeringshorisont er altafgørende for, at Formuepleje sammen med investor kan opbygge tillidsfulde og langsigtede kunderelationer.

Risici skal tackles

Formuepleje arbejder ud fra tesen om, at afkast kommer af påtaget risiko, så det er ikke interessant at jagte afkast. Det er langt vigtigere at tackle og udnytte risiciene optimalt. Investering hos Formuepleje handler om i dybden at analysere alle relevante risici, danne en holdning til risiciene, afdække de risici, der med stor sandsynlighed kan true afkastet og eksponere porteføljerne over for de risici, som investeringskomitéen vurderer, kan bidrage positivt til det langsigtede afkast.

Et eksempel på dette er risikoen for negative afkast som følge af rentestigninger for langtløbende obligationer. Den risiko har investeringskomitéen aktuelt besluttet at beskytte afkastet imod ved at investere i finansielle instrumenter, der neutraliserer denne risiko. Ulempen er dog, at hvis renterne ikke stiger som forventet, så bliver afkastet mindre end ellers. Det er denne helt konkrete form for afvejning af risici og afkast, som investeringskomitéen sammen med den øvrige kapitalforvaltning løbende foretager og udfører. På den måde arbejder investeringskomitéen hele tiden aktivt med sit risikobudget – altså en helt konkret vurdering af, hvordan dusinvis af forskellige typer af risici kan påvirke afkastet positivt eller negativt, om nogle af disse risici skal neutraliseres, uden at det påvirker afkastet negativt. Oven på disse konkrete vurderinger har investeringskomitéen en langsigtet strategi, der redegør for, hvordan de forskellige fonde på fem års sigt skal kunne levere det forventede afkast, som vi lover til investorerne, og som fremgår af vores varedeklarationer.

Dit risikovalg bestemmer din portefølje

Når vores formuerådgivere bygger porteføljer, der skal passe til den enkelte kundes helt individuelle holdning til risiko og investeringshorisont, anvender rådgiveren Formueplejes forskellige fonde, med deres forskellige afkast- og risikoegenskaber, til at bygge præcis den portefølje, der passer bedst til kundens valg af risikoniveau og investeringshorisont.

Har investor en investeringshorisont på mindre endto år, vil det normalt ikke være hensigtsmæssigt at investere i Formuelejes investeringsløsninger. Det skyldes, at Formuepleje fokuserer sine investeringer til at levere afkast over længere tidshorisonter, og at der skal tages hensyn til købs- og salgsomkostninger – dels i form af de lovbestemte emissions- og indløsningsomkostninger, dels kurtager og depotgebyrer. Det samme gælder kunder, der enten har en ekstremt høj lyst til risiko eller kunder, der slet ikke ønsker at tage nogen risiko overhovedet og har en kort investeringshorisont.

Langt de fleste af Formueplejes typiske kunder har en middel til høj lyst til risiko og en investeringshorisont på mindst tre år og som regel fem år eller længere. Der er således tale om en omhyggelig anbringelse af formuen med det mål, at den skal bevares og øges på længere sigt.

Tabel, der viser hvilke af Formueplejes fonde der giver mening at investere i afhængigt af risikovillighed og investeringshorisont

Risiko og investeringshorisont

I tabellen er Formueplejes forskellige fonde inddelt efter risiko og investeringshorisont. Der er ikke tale om en facitliste, men en vejledende oversigt, der guider investor til valg af den eller de rigtige fonde i forhold til risiko og investeringshorisont. Den anbefalede investeringshorisont er Formueplejes anbefaling af, hvor længe investor bør beholde sin investering for med stor sandsynlighed at opnå et attraktivt positivt afkast. Alle Formueplejes fonde er børsnoterede og kan frit købes og sælges.

Store blandede porteføljer frarådes

Hos mange af de nye kunder vi rådgiver, ser vi ofte depoter med et ganske stort antal forskellige aktier, obligationer og investeringsfonde. Det er ikke nødvendigvis negativt, men erfaringen er, at det store antal enkeltpapirer betyder, at kunden som regel oplever, at han har reduceret overblik og derfor ikke fokus på den del af værdipapirerne i porteføljen, der ikke leverer tilfredsstillende afkast i forhold til risikoen. Eller endnu værre, har investeret i værdipapirer, der påvirker porteføljens risiko negativt – uden at kompensere med højere forventet afkast. Det kan for eksempel være særligt risikofyldte investeringer i enkeltaktier eller enkelte virksomhedsobligationer.

Formueplejes blandede fonde

Det vil som regel ikke være optimalt at vælge at investere hele sin langsigtede formue i en eller to fonde. Men hos Formuepleje er det faktisk muligt at vælge én fond, der indeholder forskellige afkast- og risikogivende elementer, der sammen med det meget brede mandat til investeringskomitéen om at skrue op og ned for risikoen inde i selve fonden giver en helstøbt investering, hvor investor opnår det bedst mulige afkast ved en given risiko.

Det gælder specielt i de fire store blandede fonde med forskellig grad af gearing, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Alle fondene investerer i obligationer og aktier i et forhold, der mindsker tabsrisikoen – uden at der gås på kompromis med et attraktivt risikojusteret afkast.

Safe er til den langsigtede investor, der ønsker en middel risiko. Penta er til den langsigtede investor, der ønsker en risiko på niveau med en global aktieportefølje, men som får fordel af en lavere tabsrisiko og et højere forventet langsigtet afkast.

Ønsker du som bestående eller ny investor at få lavet en uforpligtende formueanalyse, der kan optimere dit afkast i forhold til risikoen, er du velkommen til at kontakte en af vores formuerådgivere.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 1//2017

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>