Pension: Undgå at snyde dig selv

Der kan potentielt være mange tusind kroner i gevinst ved at planlægge sin økonomi, når man kommer til pensionsalderen. I forhold til husstandens ønsker og behov har erfaringen vist, at der ofte kan opnås betydelige økonomiske gevinster ved at planlægge anvendelsen af midlerne i den rigtige rækkefølge.

Mange oplever, at det kan være vanskeligt selv at få overblik over de komplicerede sammenhænge mellem husstandens pensionsordninger i samspil med offentlige ydelser, skat, frie midler, eventuel friværdi og værdier i virksomhed. Yderligere mangler mange at få udarbejdet et kvalificeret modspil til de aftaler, der oprindeligt er aftalt med de forskellige pensionsleverandører. Standardløsningerne passer sjældent på alle og aldrig, hvis økonomien bare er en smule kompliceret.

Udskyd pensioner - brug frie midler først
Rådgivningsmæssigt anbefales mange at udskyde deres pensioner og bruge af de frie midler og/eller friværdien først. Dette sker under hensyntagen til den attraktive beskatning af afkast i pensioner på aktuelt 15,3 procent og muligheden for at opnå offentlige ydelser såsom det indkomstafhængige tillæg til folkepensionen. Dette er et eksempel på det samspil, der kan være mellem frie midler, pensionsordninger og de sociale ydelser, som vi oplever, at vores kunder ønsker at optimere i forhold til de fremtidige forbrugsmuligheder.

Formuepleje analyserer
Jo flere faktorer, der inddrages, jo større bliver behovet for at bevare overblikket, optimere på tværs af de forskellige skattemiljøer samt tilpasse til de individuelle ønsker og behov.

Derfor tilbyder vi i Formuepleje at udarbejde dette overblik og anvise de økonomiske sammenhænge og mulige optimeringsgevinster, der vil være et resultat af vores analyse.

I Formuepleje anvender rådgiverne et avanceret værktøj, som giver os mulighed for at udarbejde en personlig Senior Wealth rapport til dig. Den færdige rapport giver dig:

• Overblik over den samlede formue i dag
• Overblik over det økonomiske råderum i seniortilværelsen
• Beregning og anvisning af den økonomiske nettogevinst
• Forslag til konkret handleplan vedrørende de ændringer, der med fordel kan foretages

Eksempel
Til illustration af Senior Wealth Plan vises her et eksempel på en analyse fra dette værktøj. Hr. og fru Jensen er 63 år og ønsker begge at gå på pension som 65-årige, hvor deres folkepension kan sættes til udbetaling. De har en samlet husstandsindkomst på 1,4 millioner kroner før skat og 772.000 kroner efter skat.

Formue:
• Ejendom: 5 millioner kroner. Gældsfri
• Frie midler: 3 millioner kroner placeret i værdipapirer

Pension:
• Livrenter, som samlet udbetaler 250.000 kroner årligt fra 65. år
• Ratepensioner på 5 millioner kroner, der kan udbetales fra 65. år
• Aldersopsparinger på 1 million kroner, der kan udbetales fra 65. år

Selskab:
• Jensen A/S: Egenkapital 5,0 millioner kroner - pengetank med værdipapirer 5,0 millioner kroner

Hr. og fru Jensen ønsker at have et økonomisk råderum efter skat på 600.000 årligt over 20 år (65.-85. år). Livrenter og offentlige ydelser i form af folkepension samt ATP er ikke nok til at dække det ønskede økonomiske råderum.

Graf s 28

Hvilke overvejelser har familien Jensen?:
• Skal de starte udbetalingerne fra ratepensionerne, og hvor mange år skal de udbetales over?
• Skal de helt eller delvist ophæve aldersopsparingen?
• Skal de hæve udbytte fra Jensen A/S? Hvornår og hvor meget?
• Skal de bruge af de frie midler? Hvornår og hvor meget?
• Skal de anvende friværdien i ejendommen og via en nedsparingskonto spise af friværdien?
• Eller skal de vælge en kombination af ovenstående elementer, og hvordan skal denne kombinationen i givet fald så sammensættes?

Disse spørgsmål kan vi besvare med udarbejdelse af Senior Wealth plan. Med udgangspunkt i ønsket om 600.000 kroner efter skat hvert år fra det fyldte 65. år og 20 år frem kan planen optimere på udbetalingerne fra pensioner og selskabet samt anvendelse af frie midler og friværdien i forhold til størst mulig økonomisk gevinst i den ønskede periode.

I dette eksempel kan opnås en optimeringsgevinst på godt 1 million kroner eller for at være mere præcis 1.031.000 kroner.

Gevinsten er beregnet i forhold til at få pensionsordningerne udbetalt som aftalt med pensionsleverandøren og en jævn anvendelse af udbytte fra selskabet over perioden.

Optimeringen består her af følgende handlinger:

1) SELSKAB
Nedenstående anbefalinger om pensionsordningerne, forudsætter at udbytte anvendes som beregnet:

Fra eget selskab:
Udbytte udskydes til 84 år: 6.946.057 kr.
Mulig gevinst: 339.156 kr.

Ved at udskyde fru Jensens ratepension og hr. Jensens aldersopsparing, til de er 75 år, forlænge udbetalingsperioden på hr. Jensens ratepension fra 10 til 19 år med start fra alder fra 66 år samt udskyde udbytteudlodningerne fra Jensen Invest A/S til 84 år opnås en gevinst på mere end 1 million kroner efter skat.Graf s 29

Optimeringsgevinster
I ovenstående eksempel er den samlede nettogevinst på over 1 millioner kroner opnået ved at ændre anvendelsen af pensionsordningerne i samspil med de frie midler og udbyttet fra selskabet. Ved at bruge af de frie midler i starten af perioden og udskyde/forlænge pensionsordningerne fastholdes formuen i pensionerne længst muligt.

Herved optimeres den lave afkastbeskatning på 15,3 procent i pensionsordninger samt udbetaling fra ratepensionerne, der er optimereret, så disse alene beskattes med bundskat. Ud over den mulige gevinst fra pensionerne på samlet 692.000 kroner giver udskydelsen af udbyttet fra Jensen Invest til slutningen af perioden en mulig gevinst på 339.000 kroner. Vores beregning har udgangspunkt i gældende love og regler og vil omregnet til ekstra forbrugsmulighed i dette tilfælde udgøre cirka 50.000 kroner hvert år over 20 år.

Få lavet en plan
Som det fremgår af ovenstående eksempel, kan der være tale om meget store gevinster ved at planlægge og bruge af sin formue på den rigtige måde. I Formuepleje tilbydes kunder med investeringer over 5 millioner kroner i Formueplejeløsninger at få udarbejdet en Senior Wealth Plan. Der er mange penge at tjene, og med Formueplejes pensionsplan i hånden kan du indlede en kvalificeret dialog med både dine pensionsudbydere og din bank. Formuepleje hjælper gerne i processen. Kontakt en af vores rådgivere for at høre mere om mulighederne.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 03//2016