Formuepleje har positioneret sig i forhold til et muligt Brexit

Selvom Formuepleje forventer, at briterne stemmer for at blive i EU den 23. juni, er vores blandede porteføljer positioneret til at kunne imødegå den uro på finansmarkederne, som et muligt Brexit kan forventes at føre med sig.

De seneste børsdage har de finansielle markeder reageret på en stigende frygt for, at briterne den 23. juni stemmer sig ud af EU. Aktiemarkederne er dermed faldet cirka 5 procent siden midten af sidste uge, mens obligationskurserne er steget i takt med den stigende risikoaversion/frygt hos investorerne, idet den tyske 10-årige rente er faldet og aktuelt ligger lige under 0 procent.

Meningsmålingerne forud for afstemningen har indtil for cirka en uge siden vist et lille flertal for at forblive i EU, men de seneste dage har de skiftet til fordel for at forlade EU, altså et såkaldt Brexit. Formuepleje konstaterer, at meningsmålingerne i Storbritannien de seneste mange år har ry for at være ganske upålidelige. Mere pålidelige er muligvis betting-bureauernes væddemål, der peger på, at briterne stemmer for at forblive i EU.

Formuepleje forventer alt i alt, at briterne stemmer for at forblive i EU, når de endelig står i stemmeboksene. Vi anerkender dog, at risikoen for, at briterne alligevel stemmer for at forlade EU er reel, og derfor har vi allerede taget visse investeringsmæssige beslutninger for bedst muligt at beskytte de blandede porteføljers langsigtede afkast.

Beskyttende foranstaltninger

Hele fundamentet for den måde, Formuepleje har bygget sine blandede porteføljer op på, og den risikostyring, der aktivt sørger for et attraktivt langsigtet afkast, betyder, at Formueplejes investeringskomité har vide rammer for at beskytte investorerne bedst muligt over for situationer som for eksempel et Brexit. Komitéen fremhæver derfor følgende risikodæmpende faktorer:

1. Reduceret aktieeksponering

Overordnet har Formueplejes investeringskomité i slutningen af april i år reduceret eksponeringen over for aktier i de blandede porteføljer Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta med cirka 10 procent. Dermed har disse porteføljer dels mindre aktierisiko, dels har de et råderum til at kunne øge aktieeksponeringen på et tidspunkt, hvor investeringskomitéen eventuelt vurderer, at aktierne er faldet for meget, og det er gunstigt at øge eksponeringen.

2. Lavrisikoporteføljer

Formueplejes blandede porteføljer har netop, fordi de består af en lavrisikoportefølje af både danske realkreditobligationer og globale aktier, en indbygget risikodæmpende egenskab. Og i situationer, som den vi aktuelt oplever, ser vi, at aktierne falder i kurs, mens obligationerne stiger i kurs. Denne såkaldte negative korrelation er en udpræget kvalitet ved Formueplejes lavrisikoporteføljer.

I tilfælde af et Brexit forventer Formuepleje, at aktierne vil blive påvirket negativt, mens obligationer modsat vil blive positivt påvirket. Denne modsatte formuebevarende kurspåvirkning, som vi allerede har set de seneste børsdage, vil blive forstærket i tilfælde af et Brexit og dermed betyde, at Formueplejes blandede porteføljer relativt rammes mindre hårdt end en ren aktieportefølje. I tilfælde af, at Storbritannien stemmer for at forblive i EU, vil aktierne reagere positivt, mens effekten på obligationerne vil være svagt negativ.

3. Stærk aktieportefølje

Effekten af den måde, den globale aktieportefølje er sammensat på, giver nogle stærke langsigtede formuebevarende egenskaber - både i op- og nedgangstider. Det har vi blandt andet set tidligere i år, hvor aktieporteføljen i form af Formuepleje LimiTTellus år-til-dato har leveret et merafkast efter omkostninger på knap 1 procent.

Den fastlagte aktiestil vil over længere horisonter have tabsbegrænsende egenskaber i negative markeder og samtidigt gevinstgivende egenskaber i såvel positive som neutrale markeder. På kort sigt vil disse kvaliteter ikke nødvendigvis være tydelige, og i tilfælde af et Brexit, hvor de globale aktier over en bred kam falder, vil Formueplejes aktieportefølje også blive negativt ramt.

4. Lav eksponering over for engelske pund

Værdien af det engelske pund er faldet de seneste dage og vil efter alt at dømme også falde yderligere i tilfælde af et britisk farvel til EU. Porteføljerne er derfor kun i begrænset grad eksponeret over for det britiske pund. Yderligere må det alt andet lige forventes, at dollaren stiger ved et Brexit, hvilket vil være positivt for Formueplejes globale aktieportefølje, da cirka halvdelen er investeret i amerikanske aktier.

5. Lav eksponering over for britiske aktier

Det individuelle aktievalg i den globale aktieportefølje, der indgår i alle de blandede porteføljer, betyder, at eksponering over for britiske selskaber længe har været undervægtet og i øjeblikket kun er cirka 3,8 procent. De få britiske selskaber, der er investeret i, er desuden store globale selskaber, der isolereret set vil opnå en fordel af et svagere engelsk pund.

6. Ingen spekulative positioner

Formuepleje har helt bevidst valgt ikke at indtage spekulative positioner i forventning om et bestemt udfald den 23. juni. For det første er usikkerheden meget stor, og for det andet lægger investeringskomitéen vægt på en solid og langsigtet formuebevarende strategi med fundamentale investeringsmæssige dyder og fokuseret risikostyring.

Formuepleje opfordrer investorer, der ønsker konkret rådgivning om deres porteføljes afkast- og risikoegenskaber, til at kontakte Formueplejes rådgivere på telefon 87 49 46 00.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>