Vi vil skabe værdi for vores investorer

Interview: Det er tre år siden, adm. direktør Niels B. Thuesen satte sig i direktørstolen hos Formuepleje. Opgaven var at udvikle Formuepleje til en topprofessionel kapitalforvalter med benhårdt fokus på at skabe værdi for investorerne på langt sigt.

Ved afslutningen af forårets investormøder, Formueplejedagene, kigger adm. direktør og partner Niels B. Thuesen stålsat ud over flere hundrede investorer. Med fast stemme siger han:

"Ikke på min vagt"

Det er svaret på spørgsmålet, som direktør Henry Høeg har stillet ham, om hvorvidt Formuepleje ikke risikerer at blive for magelige, når det nu går godt, og organisationen kører som en smurt maskine. Niels B. Thuesen fortsætter:

"Formuepleje vil være på tæerne for hele tiden at tage de nødvendige ekstra skridt for, at vi kan blive ved med at levere værdi til investorerne på langt sigt. Og jeg kan love jer, at det pres ligger hårdt og kontant på alle medarbejdere - ikke mindst hos seniormedarbejderne og direktionen. Magelighed er ikke et ord, der på noget tidspunkt må karakterisere Formuepleje."

Det var det afsluttende budskab på forårets Formueplejedage. Tilbage på sit kontor uddyber Niels B. Thuesen sine mål og visioner for et Formuepleje i vækst og fremgang.

Afkast og risikostyring er eksistens

"Der er flere forhold, der sikrer, at Formuepleje ustandseligt bliver holdt til ilden," indleder han.

Et af de centrale punkter er, at stort set alle Formueplejes kunder har andre forretninger med en bank, som næsten altid er en konkurrent til Formuepleje. Det giver en konstant udfordring, idet investeringsrådgiverne i pengeinstitutterne naturligvis vil forsøge at overtale deres kunder til at investere i andre og primært egne investeringsløsninger med det formål at generere indtjening til pengeinstituttet. Formueplejes investorer betaler ikke tegningsprovisioner og heller ikke for rådgivning og formidling via pengeinstitutter, som det ellers er normalt i branchen.

"Vi bliver presset. Sådan er konkurrencen, og det har vi det helt fint med. Det betyder, at du som investor hos Formuepleje kan være overbevist om, at vi gør vores yderste for også i fremtiden at levere attraktivt risikojusteret afkast over længere investeringshorisonter," siger Niels B. Thuesen.

Korrekt investeringshorisont

Niels B. Thuesen anerkender naturligvis, at Formuepleje ikke kan gå på vandet og heller ikke nødvendigvis levere topafkast på alle korte investeringshorisonter. Det er der ingen, der kan.

Men det er også et helt forkert syn på investeringer at være kortsigtet i sin bedømmelse af afkast og performance, med mindre der er særlige forhold, som betinger dette.

"Investering er altid langsigtet. Investorer, der har en investeringshorisont og en tålmodighed, der ikke rækker til mindst fem år, bør ikke investere i Formueplejes investeringsløsninger. Det er det seje, vedholdende træk, der leverer topresultaterne på den lange bane, og det er der, Formuepleje for alvor skaber værdi."

Han fremhæver i den forbindelse Formuepleje Safe, der har en investeringshorisont på fem år som en attraktiv investering sammenlignet med en investering i aktier.

Langt sejt træk giver kvalitet

"Safe er et fantastisk godt bevis på det lange seje træk, der er nødvendigt for at opnå gode, stabile afkast. Over de seneste 27 år har Safe leveret et akkumuleret afkast på 2.809 procent* efter omkostninger. Det er imponerende - særligt når der sammenlignes med verdensaktieindekset, der over samme periode kun har leveret et afkast på 542 procent*, og det er endda før omkostninger. Men et er afkastet, noget andet er stabiliteten i afkastet," siger Niels B. Thuesen og henviser til grafen nedenfor.

60mdrgraf_NBT

Den viser i alt 264 rullende 60-måneders perioder for Formuepleje Safe og verdensaktieindekset i løbet af de sidste 27 år. Det vil sige, en måling af afkast over perioder på fem år leveret forskudt løbende med en måneds forskel og sorteret fra bund til top. Perioden begynder, den 1. maj 1988, da Safe blev oprettet, og løber frem til og med maj 2015.

Grafen dokumenterer den afkastmæssige styrke og viser, at afkastet og risikoen for Safe over femårsperioder har været langt bedre end for verdensaktieindekset.

Det er værd at lægge mærke til, at der kun er 10 styk 60-måneders perioder, hvor afkastet har været negativt inden for de seneste 27 år. Det er mindre end 4 procent af samtlige 264 rullende femårsperioder. Til sammenligning har 27 procent af verdensaktieindeksets fem-årsperioder negativt afkast - og endda med større negativt afkast end det værste for Safe.

"Det er et udtryk for kvalitet," konstaterer Niels B. Thuesen.

Den lærende investering

Gennem tiden er investeringskonceptet blevet testet gennem flere store og ganske forskelligartede kriser. Det betyder, at Formuepleje Safe løbende er blevet justeret og finpudset for at kunne fastholde sine attraktive langsigtede afkastgenererende egenskaber.

Første gang, konceptet blev trykprøvet, var omkring 1994, som vedrører fire af de i alt 10 negative 60-måneders afkast. Her blev Safe ramt af henholdsvis sammenbruddet i det europæiske valutasamarbejde (EMS) og valutakrisen.

"Det viste sig at være et problem, at Safe dengang investerede en betydelig del af aktiverne i statsobli-gationer fra blandt andre Sverige, Finland og Italien. At valutaen i de nævnte lande blev devalueret var ikke det største problem, men derimod at de pågældende landes statsobligationer blev illikvide i en stresset periode. Og så er det vanskeligt at have låntagning, som en vigtig ingrediens i investeringsstrategien," siger Niels B. Thuesen.

Efter 1995 blev risikostyringen forbedret, og fremadrettet blev der langt overvejende alene investeret i værdipapirer, som også i stressperioder må antages at være likvide - nemlig globale aktier og danske realkreditobligationer.

Anden gang, Formuepleje Safe blev tilført en forbedring, var efter første kvartal af 2009. De seks resterende perioder med negative afkast i grafen på forrige side vedrører nemlig perioden umiddelbart efter finanskrisens start. Den strammere risikostyring viste sig at være afgørende vigtig for Safe under finanskrisen, men det viste sig også at være et problem, at der blev lånt i en anden valuta, primært schweizerfranc, end det der blev investeret i. Derfor blev Safe efter første kvartal 2009 tilført endnu en forbedring, idet låntagning blev begrænset til at være i danske kroner eller euro. Havde denne risikostyring været implementeret før finanskrisen, ville grafen også have været foruden de seks negative afkast for Safe i forbindelse med finanskrisen.

Tredje gang Safe blev yderligere udviklet var i sommeren 2012. Her var det ikke en krise, der lå bag, men derimod ønsket om flere forbedringer, der skulle fremtidssikre Formuepleje. Forbedringerne vedrørte en række områder som for eksempel endnu strammere risikostyring og formalisering heraf, bedre beskyttelse i forbindelse med kursfald, aktivernes sammensætning, omdannelse til en foreningsstruktur, hvorved kursen altid vil ligge tæt på den indre værdi.

Desuden blev organiseringen mere processtyret, så investeringsprocesser, der fungerer bedre, kan repeteres, og der kan drages læring af det, som ikke virker, og ikke mindst valgte man at ansætte flere tunge investeringseksperter. Alt sammen gratis fordele for investorerne, da omkostningerne for den enkelte investor ikke er steget.

"Safe har siden sin fødsel i 1988 været unik. Ingen andre kapitalforvaltere i Danmark har tilsvarende investeringsløsninger med samme enestående historiske performance og risiko. Til trods for, at Safe ikke er født med de nævnte forbedringer, må resultatet dog uomtvisteligt siges at have været mere end tilfredsstillende. Det er udtryk for kvalitet, og det er fyrtårnet for den værdi, Formuepleje har skabt og fortsat vil skabe for sine investorer," siger Niels B. Thuesen.

Bred portefølje

For god ordens skyld skal det tilføjes, at Formuepleje også har opsparingsløsninger, som har en højere andel af låntagning på balancen - nemlig Epikur og Penta. Disse foreninger blev derfor mere udsatte under finanskrisen end Safe, og mangler endnu lidt i at være kommet op på den tidligere kurstop fra 1. juli 2007.

Tilsvarende har Formuepleje også foreninger med lavere gældsandel - nemlig Optimum (uden gæld) og Pareto (med halvdelen af Safes gældsandel). Her har risikoprofilen over femårs-perioder naturligvis været endnu bedre end for Safe.

De nævnte fem foreninger - Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta - investerer alle efter samme overordnede aktivallokering og adskiller sig væsentligst på gældsandelen. De har naturligvis alle fået tilført de samme forbedringer som Safe.

Interessefællesskab

Formuepleje har dokumenteret et godt afkast over en meget lang periode fra en investeringsmodel med moderat skalering af en lavrisikoportefølje. Det er en vigtig og fortsat central del af selve kernen i Formuepleje.

En anden central del er de sammenfaldende interesser mellem Formuepleje og investorerne i at skabe absolut positivt afkast. Investorernes garanti herfor vedrører væsentligst tre forhold:

  1. Uafhængigheden af bankerne. Det vil sige ingen indtjening på transaktioner, valuta eller rentemarginal
  2. En honorarstruktur med resultathonorar, hvor tab først skal genindtjenes, før der kan udbetales resultathonorar
  3. Ejere og ledende medarbejdere investerer også selv i Formueplejes opsparingsprodukter

Ikke på min vagt

"Jeg mærker en vilje og evne til at levere resultater i hele Formuepleje. Det ligger dybt i Formueplejes DNA, at vi investerer sammen med kunderne, og at vi alle arbejder i samme retning. Vi ved, vi er omringet af konkurrenter, og vi ved, at vi skal levere," siger Niels B. Thuesen.

Men han er også meget bevidst om, at hverken Epikur eller Penta endnu er over sine tidligere toppunkter fra juli 2007.

"Vi er ydmyge over for de - heldigvis forholdsvis få - investorer, som endnu ikke har indhentet det tabte, og ikke mindst over for de mange investorer, som desværre tabte tålmodigheden, da finanskrisen rasede. Det er endnu en spore til, at vi holder fast i en forstandig og stram risikostyring med fokus på langsigtet værdiskabelse," siger han.

Efter tre år som adm. direktør kan Niels B. Thuesen med tilfredshed se tilbage på en periode, hvor formuen under forvaltning er omtrent tredoblet. Formuepleje er yderligere til stede og aktiv inden for formidling af investeringsløsninger til de største danske - og udenlandske institutionelle investorer.

"Vi er kommet et godt stykke de seneste tre år. Og du kan være fuldstændig sikker på, at på min vagt, vil jeg og mine kolleger gøre alt, hvad der er muligt for også fremover at skabe langsigtet værdi for investorerne," slutter Niels B. Thuesen.

* Opdateret pr. 7. august 2015

Artiklen er bragt i FORMUE 3//2015

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>