Forstærk din portefølje med virksomhedsobligationer

Renterne er lave. Aktierne er steget set over de seneste i seks år. I Formueplejes investeringsværksted stiller vi skarpt på, hvordan større kunders porteføljer kan forbedres gennem især investering i virksomhedsobligationer.

Kundedirektør Claus Richardt Holm har de seneste måneder haft talrige møder med flere af Formueplejes største kunder. Og der er en ting, der går igen på alle
møderne:

"Kunderne siger næsten alle sammen, at de er bange for, at aktierne generelt er kommet lidt for højt op. Og de kigger længselsfuldt efter bare at kunne tjene en smule rente på almindelige obligationer. Men samtidig værger de sig imod at tage gevinster på både obligationer og aktier hjem i stor stil. Heldigvis har vi nogle fornuftige bud på løsninger, der indebærer omlægning af porteføljen mod attraktive virksomhedsobligationer med moderat rentefølsomhed," siger Claus Richardt Holm.

Løsningsmodellerne tager altid udgangspunkt i en omhyggelig analyse af kundens lyst til risiko og ikke mindst investeringshorisont. Men samtidig er det vigtigt, at kunden forstår de aktuelle risici, der ligger og lurer, og at kunden gør sig klart, hvordan de forventelige skvulp på finansmarkederne påvirker formueværdien
på kort og langt sigt.

"Formuepleje forventer et moderat aktieafkast det næste år på omkring det historiske gennemsnit på cirka 8 procent og moderate rentestigninger på cirka et procentpoint for de langtløbende obligationer. Men vejen dertil kan nemt blive lidt udfordrende, så det er vigtigt, at analysen tager udgangspunkt i en investeringshorisont på mindst fem år," siger Claus Richardt Holm.

Rentestigning er et tema

Rentestigninger er et af de markante langsigtede temaer på de finansielle markeder. I slutningen af april i år nåede den 10-årige danske statsrente en foreløbig bund på cirka 0,1 procent. Siden er renten steget ganske markant og ligger aktuelt på cirka 0,8 procent.

Rentestigningen har påvirket kurserne på alle typer af obligationer negativt, og det skyldes dels en forventning om amerikanske rentestigninger til efteråret, dels tegn på stigende inflation i Europa som følge af tiltagende vækst afledt af Den Europæiske Centralbanks pengeudpumpningsprogram.

"Investorer, som har en pæn del af deres portefølje i obligationer, er nødt til aktivt at tage stilling til den eksponering, de har, overfor de stigende renter. Det betyder, at de enten skal gå helt eller delvist kontant eller minimere porteføljens kursfølsomhed. Formuepleje anbefaler det sidste for dermed at kunne drage fordel af løbende geninvesteringer til højere renteniveauer," siger Claus Richardt Holm.

Han tilføjer, at renteændringer er umulige at forudsige på kort sigt, og at de kan komme meget pludseligt i begge retninger. I stedet for at forsøge at time køb og salg, er det derfor bedre at være korrekt investeret i forhold til ens risikoprofil og investeringshorisont. Det kan godt være, at det vil føre til nogle perioder med røde tal, men det er ikke vigtigt i forhold til det langsigtede mål om at bevare og øge formuen.

Typisk investor

Kundedirektør Claus Richardt Holm fortæller, at han blandt de mange nye kunder, han taler med, ofte ser en typisk portefølje, hvor der er en relativt stor andel investeret i både kort- og langtløbende danske obligationer.

"Det kalder kunden ofte sit 'formuebevarende element'. Men pointen er, at afkastet efter omkostninger er tæt på nul, mens risikoen for tab er stor. Det, synes jeg ikke, er god rådgivning. Jeg anbefaler i stedet en rentebærende del af porteføljen, som giver et forventet afkast på måske 3-4 procent efter omkostninger ved svagt stigende renter. Risikoen bliver lidt større, men den kan jo netop accepteres, fordi forudsætningen er en investeringshorisont på mindst fem år," siger han.

Han tilføjer, at investorer med kortere investeringshorisonter på for eksempel et til to år alene bør investere i individuelle danske obligationer med en løbetid på maksimalt tre år og så acceptere, at afkastet er tæt på nul - eller investere i Absalon Obligationer.

Absalon High Yield Obligationer

Den investeringsløsning, som Claus Richardt Holm peger på, er Absalon High Yield Obligationer, der er en investeringsforeningsafdeling, der administreres og rådgives af Formueplejekoncernen. Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer, som har en S&P-kreditrating, der ligger mellem BBB og B-. Porteføljen er spredt på cirka 100 forskellige virksomheder over hele verden, og der er tale om omhyggeligt udvalgte obligationer udstedt af relativt sunde virksomheder med gode muligheder for, at de kan betale af på deres gæld. Ved et uændret renteniveau er det forventede årlige afkast cirka 5-6 procent.

Virksomhedsobligationer udstedes primært i amerikanske dollar, og som hovedregel vil vi afdække valutarisikoen. Som noget helt særligt har Formuepleje også mulighed for at afdække renterisikoen, således at afdelingen alene er eksponeret mod den merrente, man som investor får for at investere i denne type obligationer. Den mulighed er dog ikke udnyttet i skrivende stund, idet porteføljen er placeret i obligationer med en varighed på cirka 3,5, og dermed har en forholdsvis lav følsomhed overfor ændringer i renteniveauet. Det betyder, at en rentestigning på 1 procentpoint giver et fald i indre værdi på cirka 3,5 procent. Denne følsomhed er netop årsagen til, at investeringshorisonten for den samlede portefølje er mindst fem år. Afdelingen er realisationsbeskattet og udbetaler udbytte hvert år i april. Se formuepleje.dk eller Magasinet FORMUE 2//2015 for yderligere information.

Eksempel på omlægning

Kundedirektør Claus Richardt Holm har lavet et modeleksempel baseret på den erfaring, han har fra de seneste kundemøder. I den oprindelige porteføljesammensætning, som det fremgår af grafikken side 15, er 40 procent placeret i danske kort-og langtløbende obligationer. Det kan enten være gennem danske investeringsforeninger eller direkte i udvalgte obligationer. Desuden er cirka 20 procent placeret i såkaldte Investment Grade Virksomhedsobligationer, som er kendetegnet ved at have en høj kreditværdighed, men et lavt forventet afkast.

Virkporte3_2015

Disse i alt 60 procent af porteføljen udskiftes nu med 20 procent Absalon High Yield Obligationer og suppleres med 20 procent i Formuepleje Optimum og Pareto, der har en relativt lav risiko og passer med investeringshorisonten på tre til fem år. Desuden tilføjes Formuepleje Fokus, der gennem gearede investeringer i sikre danske realkreditobligationer henter sit afkast på at låne billigt til negative renter på cirka minus 0,20 procent og investerer i højere forrentede realkreditobligationer.

Dermed opnår Fokus et forventeligt afkast på cirka 7-9 procent det næste år. Resultatet af omlægningen er, at det forventede årlige afkast øges ganske pænt fra tidligere 4,5 procent til 7,1 procent. Risikoen stiger lidt som følge af en øget eksponering over for aktierisiko.

Men ser man på "worst case fem år - med 95 procent sandsynlighed", er det faldet fra minus 4,8 til minus 2,0 procent. Det vil sige, at risikoen over mindst fem år er mindre end før, mens det forventede afkast er øget. Dette er et eksempel på, hvordan investering i virksomhedsobligationer sammen med nogle af Formueplejes andre investeringsløsninger med lav til middel risiko kan levere en portefølje med højere kvalitet i afkastet. Claus Richardt Holm understreger, at investeringshorisonten er tre til fem år for bedre at kunne imødegå de uvægerlige bølgegange på de finansielle markeder.

Spredning og kvalitet er kodeordet

Claus Richardt Holm har rådgivet hundredevis af store private kunder gennem de seneste 20 år, og bundlinjen for den rådgivning, som Formuepleje står for, er aktiv forvaltning og fordeling på forskellige typer af værdipapirer.

"En sund portefølje, der kan lægge grunden for en attraktiv langsigtet formuestigning, kræver, at jeg som rådgiver skal være omhyggelig i udvælgelsen af de forskellige investeringsløsninger og aktivtyper. Når det kombineres med en forpligtelse fra kunden omkring en tilstrækkelig lang investeringshorisont, er det min erfaring, at den foreslåede portefølje lægger grunden til langsigtet formuebevarelse og ikke mindst -forøgelse," siger han.

Udarbejdelse af en individuel formueanalyse og investeringsrådgivning tilbydes alene kunder, der har en samlet investerbar formue på mere end fem millioner kroner.

Artiklen er bragt i FORMUE 3//2015.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>