I investeringskomiteens maskinrum

Formueplejes investeringskomité udgøres af fire investeringseksperter med tilsammen næsten 100 års vidtgående erfaring inden for porteføljesammensætning og risikostyring. Komiteen arbejder for at skabe attraktive langsigtede afkast til investorerne.

Hver fjortende dag sætter de fire direktører, der udgør Formueplejes investeringskomité, sig sammen med kapitalforvaltere og medarbejderne fra Formueplejes investeringsafdeling sig til rette om mødebordene i Aarhus og Hellerup, kalder op via videokonferencesystemet og holder et krævende og stærkt koncentreret møde af to til tre timers varighed.

Mødet er kulminationen på flere dages forberedelse, hvor både medlemmerne af komiteen og medarbejderne har forberedt sig gennem analyser, fremskaffelse af data og oplæg til diskussioner. 

Møderne ledes af investeringsdirektør Leif Hasager, og formålet er at gennemgå de nyeste nøgletal og udviklinger i den globale makroøkonomi med henblik på at vurdere, om det billede af økonomiens udvikling, som investeringskomiteen har, skal justeres, og om der dermed skal ændres på de strategiske og taktiske investeringsbeslutninger.

"Formuepleje har ansvaret for investeringer til en værdi på cirka 40 milliarder kroner. Det er et stort ansvar, som investeringskomiteen bærer. Derfor er det vigtigt, at vi er meget grundige, har gode faglige diskussioner og kan træffe gode, velfunderede beslutninger," siger investeringsdirektør Leif Hasager.

Uenighed skaber fremdrift

Både de fire direktører og medarbejderne i investeringsafdelingen deltager aktivt i diskussionerne, men det er de fire direktører, der i sidste ende træffer beslutninger om den overordnede investeringsstrategi. Der lægges vægt på, at alle relevante holdninger og vinkler på den aktuelle tilstand af økonomien kommer frem, hvilket ofte danner grobund for modsatrettede synspunkter, og dermed kaster spørgsmål af sig, der skal undersøges inden næste møde.

"Både investeringskomiteens medlemmer og medarbejderne har forskellige måder at se verden på, og det er utrolig vigtigt for kvaliteten af beslutningerne, at alt kommer frem i lyset, så vi ikke overser relevante problemer. Det er lige før, jeg vil sige, at vi gør en dyd ud af at være uenige, men vi er enige om målet, nemlig at beskytte investorernes langsigtede afkast," siger Leif Hasager.

Tre scenarier

Centralt i komiteens arbejde er fastlæggelsen af forskellige scenarier, som er en beskrivelse af, hvordan komiteen ser på den globale økonomi lige nu. I centrum er hovedscenariet, der er det mest sandsynlige bud på udviklingen i den globale økonomi.

Formueplejes hovedscenarie, 60 procent vægt

Europa gør fremskridt i forhold til at løse sine problemer. USA får jobskabende vækst. Emerging markets er fortsat drivkraft i verdensøkonomien. Ingen større katastrofer. Spørgsmålet er, hvornår centralbankerne (den amerikanske og den europæiske) trækker stimulanserne tilbage. Uændrede til moderat stigende renter. Aktier giver rimelig godt afkast over de næste 24 måneder. Emerging markets-aktier performer godt. Virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer giver beskedent positivt afkast.

Alternativt scenarie 1, 30 procent vægt

Som hovedscenariet dog mindre gunstigt. Europa i særdeleshed udvikler sig dårligere. Flere problemer i Kina og emerging markets generelt. Uændrede korte renter i Euroland. Aktier giver lavt positivt eller nul-afkast over de næste 24 måneder. Emerging markets-aktier performer rimeligt. Virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer giver nulafkast.

Alternativt scenarie 2, 10 procent vægt

Vækst som hovedscenarie. Fortsat stor optimisme. Jagten på afkast fortsætter. Stigende investeringer i aktier - hvorved kimen til den næste aktieboble bliver sået. Renter er pænt stigende. Virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer giver godt positivt afkast.

Som det fremgår af vægtningen mellem de alternative scenarier 1 og 2 illustreret i boksen til venstre, så hælder investeringskomiteen mest til en mere negativ side i forhold til hovedscenariet end en positiv. Det betyder, at komiteen hele tiden er på vagt over for nøgletal og udviklinger, der kan påvirke hovedscenariet negativt.

Risikoscenarier

Derudover arbejder investeringskomiteen med en række risikoscenarier, der betegnes som meget lidt sandsynlige. Pointen med disse risikoscenarier er at identificere så mange forskellige typer af risici som muligt for dermed åbent og aktivt at forholde sig til dem. Som eksempel kan nævnes europæisk deflation, sammenbrud af det danske boligmarked, større regionale krige, globale epidemier, store naturkatastrofer, konkurser i store vigtige finansielle virksomheder med mere.

Risikostyring

Centralt på møderne i investeringskomiteen er en aktuel vurdering af, hvorvidt hovedscenariet fortsat er gældende samt hvilke større eller mindre justeringer, der eventuelt skal indarbejdes. Heraf følger en konkret vurdering af udsigterne for aktierne i USA, Europa og emerging markets samt udvikling i renterne både i Europa og USA. Det er klart, at krisen i Ukraine her i 2014 har været et centralt og ofte diskuteret emne. Men også udviklingen i Syrien og Israel har været på dagsordenen. Fokus er hele tiden på at afdække og vurdere risici med henblik på at afdække eventuelle farer, der kan medføre utilsigtet negativt afkast. De risici, som investeringskomiteen tager på vegne af investorerne, skal grundlæggende generere afkast. Det vil sige, at afkast kræver, at der tages risici, og at der investeres aktivt med henblik på at høste dette afkast.

"Intet afkast uden risiko. Det betyder konkret for Formuepleje, at de risici, vi påtager os, skal være nøje vurderet, og deres mulighed for at levere positivt afkast skal være afstemt med risikoen for, at det ikke går, som vi forventer. For eksempel kan man vurdere, at en given investering har 60 procent chance for at give 15 procent i afkast, men 40 procent chance for at give minus 5 procent. Det er klart at foretrække for en alternativ investering, der med 70 procent chance giver 20 procent i afkast, mens der er 30 procent chance for, at den giver minus 30 procent i afkast. Det er hele tiden en analyse og en afvejning af forskellige udfaldsrum for et givet investeringsafkast, der er i centrum," siger direktør og investeringsstrateg Henrik Franck.

Porteføljesammensætning

Når de store linjer er lagt fast, er næste skridt at se på de aktuelle positioner, hvordan de performer, og om der skal ændres i dem. Porteføljen består af tre dele: Aktier, obligationer og lån.

De enkelte aktier i aktieporteføljen udvælges af CPH Capital Fondsmæglerselskab, men komiteen har mulighed for at ændre i aktievalget, hvilket dog sker meget sjældent. Det er derimod mere normalt, at komiteen forholder sig til, om aktiemarkedet skal op eller ned på kort sigt. Hvis komiteen analyserer sig frem til, at der er en latent risiko for, at markedet vil falde, kan den vælge at investere i særlige finansielle instrumenter, der kan afbøde virkningerne af et fald. Den mulighed benyttede komiteen sig af i foråret 2013, hvor den foretog en strategisk afdækning på en del af aktieporteføljen mod store kursfald. Denne forsikring viste sig ikke at blive aktuel, og selv om det kostede lidt på afkastet, er pointen, at det ligger komiteen meget på sinde at bevare og øge investorernes formuer på langt sigt.

"Det er et meget stærkt redskab, Formuepleje har, nemlig at kunne afdække aktieporteføljen mod større kursfald. Det er en af de muligheder, som de traditionelle investeringsforeninger ikke benytter sig af. Der må man som investor stå last og brast med markedsudviklingen," siger investeringsdirektør Leif Hasager.

Det er yderst sjældent, at investeringskomiteen dykker ned i udvælgelsen af de enkelte obligationer. Det er et specialistarbejde, der udføres af de to senior kapitalforvaltere Erik Bech og René Rømer. Derimod er det komiteens opgave at vurdere muligheden for renteændringer og skift i rentekurven. Aktuelt ligger obligationsporteføljen positioneret til at høste afkast ved faldende korte renter, mens risikoen for stigende lange renter er afdækket. Det vil sige, at når den lange rente stiger, så vil den aktuelle afdækning via finansielle instrumenter betyde, at investorerne - op til en rentestigning på 1,5 procentpoint - ikke får et tab, men snarere en gevinst.

Det tredje element i porteføljesammensætningen er lånoptagelsen. Formuepleje låner cirka 20 milliarder kroner hos de store pengeinstitutter i Danmark. Optimeringen går ud på at låne billigst muligt på den mest fleksible måde og med løbetider, der er optimale i forhold til pris og likviditet. Der lånes både i euro og danske kroner, og der anvendes ofte kontrakter, der kan ombytte enten valuta eller rentebetingelser til andre betingelser, for eksempel ombytning fra euro til danske kroner eller fra variabel rente til fast.

Overordnet fordeling

Når aktie- og obligationsporteføljen er optimeret i forhold til de aktuelle forventninger, og lånene er på plads, er næste skridt at vurdere den overordnede vægtning af aktier og obligationer i porteføljerne. Formuepleje har valgt at følge det nobelprisbelønnede investeringskoncept, som tager udgangspunkt i en optimal portefølje på cirka 20-35 procent aktier og resten i obligationer. I princippet kan investeringskomiteen vælge af køre aktieandelen meget langt ned, men i realiteten ligger fordelingen oftest inden for disse rammer.

I forbindelse med hver af de fem gearede kapitalforeningsafdelinger, Pareto, Safe, Epikur, Penta og Fokus, har bestyrelsen fastlagt nogle risikorammer, som administreres af investeringsafdelingen inden for de grænser, som investeringskomiteen har fastlagt, og som kontrolleres af medarbejdere i Formuepleje Fund Management og overvåges af bestyrelserne for foreningerne. Dermed sikres det, at de helt overordnede grænser ikke overskrides, og at risikoen styres stramt i forhold de aktuelle investeringsbeslutninger.

Gearingen også i spil

Yderligere har investeringskomiteen mulighed for at justere på gearingen, som kan øges eller mindskes inden for de rammer, der gælder for de enkelte gearede kapitalforeningsafdelinger. Gearingen har fortrinsvis betydning for obligationseksponeringen, idet den primært bruges til at investere i obligationer og dermed tjene på den renteforskel, der er mellem lånerenten og investeringsrenten.

Tredimensional porteføljestyring

Investeringskomiteen arbejder med tre store dimensioner i sin forvaltning af Formueplejeforeningernes portefølje. Den ene er en omhyggelig vurdering af den aktuelle globale økonomi. Den anden er selve porteføljesammensætningen, det vil sige de forskellige aktiver. Den tredje del er vægtning af porteføljernes andele af aktier og obligationer og gearingsniveau.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>