Fokus på risiko hos Formuepleje

Risikostyring handler både om at undgå utilsigtede tab og høste gevinster. Formuepleje har et benhårdt fokus på netop at kunne give investorerne et attraktivt risikojusteret afkast på langt sigt.

Risikostyring er det vigtigste fokusområde for Formuepleje. Afkast er det næstvigtigste. Siden Formuepleje blev grundlagt i 1986, har der været talrige kriser i værdipapirmarkederne. Formuepleje har behændigt undgået væsentlige værditab i de fleste af kriseperioderne, men vi har alligevel været dybt berørt af især to af kriserne - valutakrisen i 1994 og finanskrisen i 2008. Begge gange lærte Formuepleje af kriserne og tilpassede investeringskonceptet. Efter 1994 var det på aktivsiden, der blev tilpasset - således at der herefter overvejende investeres i ultralikvide værdipapirer. Efter 2008 var det på passivsiden, der blev tilpasset, idet låntagning var i samme valuta som de værdipapirer, der investeres i på aktivsiden.

Begge gange blev risikoen i Formueplejeforeningerne således væsentligt nedbragt. I 2012 indførte vi desuden yderlige risikostyringstiltag, som gør, at risikoen ikke automatisk øges ved store fald i værdipapirmarkederne.

Endelig har vi også indført andre tiltag, som vedrører udvælgelsen af investeringer, organisation, formalisering af processer, strukturer og personer. Dette bør pege på en endnu bedre beskyttelse af formuen ved store kursfald på værdipapirmarkederne og samtidig øge det forventede afkast. Alt i alt er risikoen nedbragt meget markant fra før 2008 og endnu mere fra før 1994, men det gælder ikke det risikojusterede afkast.

Afkast og risiko skal følges ad

Jo højere afkastmulighed, desto højere risiko for tab - sådan hænger afkast og risiko uløseligt sammen. Men der er mange nuancer af risikosiden. For en investeringsportefølje, som består af flere aktiver, vil tabsrisikoen aftage med investeringshorisontens længde. Når der opspares i værdipapirer, bør investeringshorisonten som udgangspunkt være minimum tre år, men typisk er den for de fleste kunder meget længere, idet der ofte er tale om langtidsplacering af finansiel formue.

Derfor skal afkast og risiko vurderes med afsæt i en investeringshorisont med en passende længde. Og en flerårig investeringshorisont flugter fint med Formueplejes tilgang til investeringer, som er baseret på en fundamental økonomisk vurdering af aktivers langsigtede værdi.

Formueplejes klassiske opsparingsløsninger, Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, har således alle en varedeklaration, hvor der både oplyses om det forventede femårige afkast og det maksimale treårige tab, som angives med 95 procent sandsynlighed.

Beregningen af det maksimale tab (med 95 procent sandsynlighed) er baseret på historiske erfaringer gennem 30 år samt en god portion sund fornuft, som er høstet over næsten lige så mange år hos Formuepleje af vores ledende investeringsmedarbejdere. I tabellen nedenfor er varedeklarationen angivet sammen med det største maksimale tab over fem år - også med 95 procent sandsynlighed.

 Fokus på risikostyring_tabel side 9

Risikostyring starter med konstruktionen af porteføljen

Formuepleje tilstræber at maksimere afkastet i forhold til risikoen - ligesom alle andre, der beskæftiger sig med langsigtet opsparing. Formuepleje starter dog med et forspring i forhold til hovedparten af øvrige kapitalforvaltere, der også tilbyder rådgivning om opsparing. Vi tager nemlig udgangspunkt i den moderne porteføljeteori og opbygger porteføljen efter principperne i den anerkendte tangentporteføljeteori. Kombinationen af aktier og obligationer sammen med billig lånefinansiering giver et optimalt udgangspunkt for et højere forventet afkast ved den samme forventede risiko, når der sammenlignes med den måde øvrige kapitalforvaltere i branchen sammensætter deres porteføljer på.

Risikoberegningen, som anvendes i vores varedeklaration, er baseret på, at Formuepleje anvender principperne fra den moderne porteføljeteori. Risikoberegningen tager dog ikke højde for, at Formuepleje tilstræber løbende at sammensætte investeringerne på en måde, så tabsrisiko kan forventes at være lavere end angivet i varedeklarationen. Det beskrives nedenfor i relation til de to store byggesten i de nævnte Formueplejeforeninger - nemlig aktierisiko og renterisiko.

Hårde krav til aktieudvælgelsen

Aktieinvesteringerne i Formueplejeforeningerne består aktuelt af 51 nøje udvalgte aktier, som på nogle vigtige områder adskiller sig væsentligt fra aktierne i verdensaktieindekset. Vi tilstræber dermed at investere i aktier i virksomheder, som lever op til vores kvalitetskrav, og som samtidigt er attraktivt prisfastsat. Det vil altså sige aktier i virksomheder, der i forhold til andre virksomheder i samme branche blandt andet lever op til følgende kriterier:

  • Har en bedre soliditet
  • Har vist, at de er bedre til at tjene penge (cash flow) i kriseperioder
  • Har demonstreret, at de varetager aktionærinteresser (blandt andet udviser god kapital-disciplin)
  • Er billigt prisfastsat baseret på en langsigtet økonomisk vurdering.

Mindre risiko nedad

Kombinationen af kvalitetsaktier og attraktivt prisfastsatte aktier giver efter vores opfattelse en mere attraktiv aktieportefølje. Vi forventer derfor, at vores aktier i forhold til sammenlignelige aktier i virksomheder i samme branche både må antages at levere et højere afkast i det lange løb og falde mindre ved store generelle kursfald i aktiemarkedet. Og da vi samtidigt tilstræber, at aktieporteføljen på et overordnet risikoniveau er sammenlignelig med risikoen for verdensaktieindekset, har vi en forventning om, at vores aktieinvesteringer også vil klare sig afkastmæssigt bedre end aktierne i verdensaktieindekset - dels over en flerårig periode, dels ved store generelle aktiekursfald. Samtidigt indebærer sammensætningen af vores aktieportefølje, at den er teknisk let at forsikre mod såvel mindre som større tab, uden at vi afskriver os muligheden for kursstigninger.

For når vores aktieportefølje i en risikomæssig sammenligning minder om verdensaktieindekset, er det i praksis muligt at forsikre aktierne ved at købe en forsikring mod kursfald på verdensaktieindekset - og det er den billigste måde at opnå denne forsikring på. Dermed har vi skabt en aktieportefølje, der på langt sigt høster afkast ved investering i attraktivt prisfastsatte kvalitetsaktier.

Samtidig kan porteføljen forventes at falde mindre ved store generelle kursfald - og kan endvidere effektivt forsikres mod tab via billige finansielle instrumenter. Endelig skal det understreges, at aktieporteføljen er sammensat således, at der ikke er overdrevent store eksponeringer til enkeltaktier eller områder. Enkeltstående begivenheder vil således ikke kunne overskygge porteføljens samlede afkast i forhold til verdensaktieindekset.

På den anden side er aktierne meget forskellige fra aktiesammensætningen i verdensaktieindekset. Dette måles også med begrebet "Active Share", der typisk ligger på omkring 90 procent, hvilket indikerer, at der er tale om en aktivt forvaltet aktieportefølje. Mere passivt forvaltede porteføljer har en Active Share under 40 procent.

Afskærmet obligationsportefølje

Tilsvarende risikobetragtninger gør sig gældende på vores obligationsporteføljer. Vi investerer i de obligationer, som vi forventer, vil klare sig bedst, idet vi har et dybt kendskab til det danske realkreditmarked. Men vi forholder os også til, om renteniveauet vil være stigende eller faldende. For nærværende er vores renterisiko i Formueplejeforeningerne sammensat på en måde, så investorerne eksempelvis vil tjene penge på en endda ganske stor rentestigning. Dette er vist i tabellen nedenfor, hvor afkastet for Formuepleje Fokus, der udelukkende investerer i obligationer og renterelaterede instrumenter, er beregnet over 12 måneder ved forskellige udviklinger i renteniveauet - og sammenlignet med en 5-, 20- og 30-årig realkreditobligation. Som det fremgår af tabellen, tjener Formuepleje Fokus rent faktisk på en eventuel rentestigning, men hvis renten falder yderligere herfra, vil vi tabe ved et fortsat rentefald.

Endelig kan Formuepleje i perioder supplere investeringerne med andre investeringer i aktivklasser, som kan medvirke til at give den samlede investeringsportefølje et endnu mere attraktivt forhold mellem afkast og risiko.

Fokus på risikostyring_tabel side 10

Risikostyring er også den daglige disciplin

En ting er at sammensætte en portefølje, som kan forventes at give et attraktivt afkast i forhold til risikoen. Et andet forhold er, at porteføljen også skal overvåges, og at den samlede risiko løbende skal tilpasses udviklingen i værdipapirmarkederne og porteføljen.

I Formuepleje beregnes der i princippet fire regnskaber (indre værdiberegning) i samtlige af vores foreninger - mindst tre gange i løbet af børsdagen fra kl. 09.00-17.00 og igen kl. 22.00, når det amerikanske aktiemarked er lukket - i alt fire gange i løbet af en børsdag.

I denne forbindelse beregnes en række risikonøgletal for hver Formueplejeforening. Nøgletallene er fastlagte maksimalrammer på dels mekaniske mål som for eksempel andelen i en enkeltaktie eller obligationsudsteder, andel af aktier i samme branche og gearing med mere, dels også statiske risikomål på den beregnede risiko ved de samlede investeringer målt over 1-års, 3-års og 5-årsperioder.

Formuepleje er forpligtet til at følge op på disse risikomål - og ved overtrædelser endda at rapportere til Finanstilsynet og den investorvalgte bestyrelse samt oplyse dette overfor investorerne i foreningerne og børsmarkedet. Herved sikres en benhård disciplin, der i sidste ende skal komme investorerne til gode, hvorved risikoen hele tiden holdes på et acceptabelt niveau i forhold til varedeklarationerne.

Selvkritisk risikostyring

I Formuepleje har vi et miljø, hvor det både er acceptabelt og forventeligt, at eksisterende investeringsbeslutninger udfordres - og dette af alle medarbejdere såvel "høj som lav". I sidste ende er det dog et forum af de fire personer, der indgår i Formueplejes investeringskomité,  der træffer de overordnede beslutninger om investeringernes sammensætning. Her adskiller Formuepleje sig fra mange andre kapitalforvaltere ved dels at have et formelt forum til at træffe de overordnede investeringsbeslutninger,  dels ved at have samlet fire beslutningstagere,  der alle tidligere har været øverst ansvarlige som investeringsdirektører for store institutionelle investeringsporteføljer.

Hensigten er, at Formuepleje kan bevare evnen til hele tiden at udfordre sin investeringsstrategi, således at vi ikke bliver låst fast i et bestemt udviklingsscenarie - men derimod har mulighed for at tilpasse den samlede portefølje til de økonomiske indikatorer, vi løbende observerer.

Ekstra risikosikring

For den enkelte kunde er der et ekstra lag i rådgivningen, og det er afgørende, at kundens risikovillighed, opsparingshorisont, skatteforhold, behov for løbende likviditet med mere afstemmes med investeringsmulighederne.

Men det kan også være en fordel for den enkelte kunde at blande Formueplejes opsparingsløsninger, hvorved der opnås en endnu bedre investeringssammensætning, end hvis der kun investeres i en enkelt Formueplejeforening. Derfor har Formuepleje en række særdeles erfarne rådgivere til at hjælpe kunderne gennem denne afgørende, vigtige øvelse - det kalder vi en ekstra risikosikring.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>