Effektivisering giver fordele for investorerne

Formueplejeforeningerne gennemfører en ændring af den praktiske porteføljehåndtering, som vil sikre skarpere priser til alle investorer – en effektivisering, som forventeligt også betyder endnu lavere transaktionsomkostninger til gavn for afkastet.

I de klassiske Formueplejeforeninger, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, er det den samme aktieportefølje, der indgår alle afdelingerne. I princippet har aktieporteføljen i hver af foreningerne praktisk set været i overensstemmelse med aktieporteføljen i Formuepleje LimiTTellus. Det vil sige, at hver gang, der skulle sælges en aktie, så blev der solgt ud fra de fem forskellige depoter i de klassiske foreninger plus LimiTTellus. Ligesom der blev købt ind til seks forskellige depoter.

Det siger sig selv, at sådanne parallelle udførelser af ens handler er unødigt besværlige, rummer risiko for fejl og tidsforskydninger i de opnåede købs- og salgskurser på tværs af alle afdelinger. Da der endda ofte er tale om handler på meget store millionbeløb, der kan foregå i flere portioner over et vist tidsrum og fordelt ud på seks depoter, giver det et stort arbejde med efterfølgende at fordele aktierne ud i de enkelte depoter.

Nem løsning

Løsningen på disse udfordringer er enkel og ligger helt problemløst inden for de gældende rammer i vedtægterne. Løsningen er naturligvis at lade de fem klassiske Formueplejeforeninger investere direkte i LimiTTellus i stedet for i en stor portefølje af enkeltaktier. Dermed opnås en skarpere eksekvering på handlerne.

Helt konkret betyder den nye struktur, at aktierne i de respektive klassiske foreninger byttes med investeringsbeviser i LimiTTellus. Dermed bliver LimiTTellus til en meget stor global aktieafdeling med over 9 milliarder kroner under forvaltning. Investeringsmæssigt vil alt være uforandret, og alle oprindelige risikorammer vil fortsat være gældende. Dertil vil man som investor altid kunne "se igennem" porteføljen, så det tydeligt fremgår hvilke aktier og obligationer, der indgår i de forskellige foreninger.

Stordriftsfordele kommer investorerne til gavn

Da porteføljen består af cirka 60 aktier med vægte på op til cirka 4-5 procent, vil visse enkeltinvesteringer i et selskab være på op imod 400 millioner kroner. Når en så stor investor skal købe og sælge aktier hos de globale børsmæglere, opnås skarpere og dermed bedre kurser og lavere kurtage, end når seks forskellige investorer skal handle i den samme aktie og indbyrdes fordele transaktionen. Med andre ord betyder stordriftsfordelen, at investorer i Formueplejes fem klassiske foreninger samt LimiTTellus forventeligt opnår et højere afkast.

Konstruktionen med LimiTTellus inde i alle de klassiske foreninger betyder også, at det bliver nemmere at tilpasse de enkelte foreningers investeringer i takt med den daglige emission og indløsning. Det vil sige, at hvis der på den samme dag er tilbagesalg (indløsning) i for eksempel Pareto, mens der samtidig er køb i Safe (emission), så kan denne bevægelse i formuerne i de to foreninger nemt udlignes med at flytte investeringsbeviser i LimiTTellus mellem de to afdelinger. Det er i kontrast til i dag, hvor der forholdsmæssigt byttes aktier mellem aktieporteføljerne. Den nye struktur åbner dermed mulighed for en mere præcis og enkel justering af porteføljerne, som minimerer fejl og fjerner risikoen for småskævheder.

Ikke flere omkostninger

Traditionelt er det dyrere at investere i investeringsforeningsafdelinger end i enkelte værdipapirer. Men da der er tale om investeringer i interne foreninger, vil denne forenkling ikke betyde yderligere omkostninger, da disse modregnes fuldt ud. Resultatet er derfor ikke øgede omkostninger - tværtimod. Formeplejeforeningernes eksterne revisor har eksplicit fået instruktion om, at han i forbindelse med regnskaberne skal sikre, at alle omkostninger er korrekt modregnet.

Obligationsporteføljen er næste skridt

Implementeringen af LimiTTellus som "aktieporteføljen" i samtlige klassiske Formueplejeforeninger bringes på plads hen over sommeren. Næste logiske skridt er at se på, hvordan den samme øvelse kan udføres for obligationsporteføljen, der jo også er fælles for de fem klassiske foreninger og for Formuepleje Fokus.

En nøje analyse af, hvordan det kan lade sig gøre, er i fuld gang. Blandt udfordringerne er, hvordan gearingen i de enkelte klassiske foreninger kan bæres over i et nyt setup med en blanding af LimiTTellus og Fokus med forskellige vægte. Målet er fuldstændig at ramme den samme fordeling på aktiver og fastholde en billig låntagning for alle investorer.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>