Midler fra fonde

Det fremgår af Anbringelsesbekendtgørelsen hvilke regler, der gælder for anbringelse af fondes midler. Reglerne gælder for almene fonde, hvor midlerne skal anbringes efter Anbringelsesbekendtgørelsen, medmindre vedtægterne bestemmer noget andet. Erhvervsdrivende fonde kan også være omfattet, hvis det fremgår af vedtægterne.

Udgangspunktet er, at midlerne skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

1. 100 procent kan anbringes i rentebærende obligationer handlet på reguleret marked:

 • I EU/EØS på MiFID-marked
 • Udenfor EU/EØS på marked medlem af WFE og i land fuldt medlem af OECD

og i et af landenes møntfod.

2. 100 procent kan anbringes i rentebærende erhvervsobligationer, hvis de som minimum har en rating på investment grade.

3. Højst 50 procent kan anbringes i

 • Udbyttegivende UCITS (se betingelser nedenfor i pkt. 4)
 • Erhvervsobligationer og konvertible obligationer (maksimalt 15 procent af samme udsteder)
 • Garantbeviser og andelsbeviser (sparekasser/andelskasser) (maksimalt 15 procent af samme udsteder, beviser skal være omsættelige, og anbringelsen må ikke overstige 15 procent af spare-/andelskassens kapital)
 • Aktier (maksimalt 15 procent af samme udsteder, på samme markeder/møntfod som obligationer i pkt. 1, og anbringelsen må ikke overstige 15 procent af selskabets kapital)

4. 50 procent kan anbringes i udbyttegivende UCITS, hvis vedtægterne ikke bestemmer:

 • At foreningen skal give årligt bidrag til humanitær/almennyttig organisation
 • At foreningen må udlodde, selvom afkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, og
 • At indløsning ikke kan ske i en forud fastlagt periode

5. 100 procent kan dog anbringes i udbyttegivende UCITS, hvis

 • Afdelingen kun kan investere rentebærende obligationer, som midlerne må anbringes 100 procent i jf. pkt. 1 og
 • Afdelingen maksimalt kan investere 50 procent i erhvervsobligationer, og
 • Vedtægterne ikke indeholder bestemmelserne ovenfor i pkt. 4.

6. Det er ikke muligt for almene fonde at investere i kapitalforeninger.
Bemærk, at grænsen på 50 procent er for den samlede investering i alle de omfattede aktivtyper i pkt. 3. Det vil sige, at andelen af UCITS lagt sammen med fondens investeringer i for eksempel aktier skal være under 50 procent af fondens midler.

Hvilke Formueplejeprodukter kan fonde investere i?

Oversigten viser, hvilke Formueplejeprodukter fondes midler kan investeres i og gælder for almene fonde, hvor midlerne skal anbringes efter anbringelsesbekendtgørelsen, og for erhvervsdrivende fonde, hvis det fremgår af vedtægterne.

Klik på billedet for at se det i en større pdf-version.

Overblik over mulighederne for investering af fondsmidler i Formuepleje

Har du brug for mere information om anbringelse af fondes midler, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.