Spring til indhold

Klassifikation af Afdeling Better World Environmental Leaders

Afdelingen har bæredygtig investering som sit mål og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 9 i ESG Disclosure forordningen.

Bæredygtig investeringsmålsætning og strategi

Afdelingens målsætning er at investere i miljøløsninger og selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi.

Afdelingen investerer globalt i selskaber, der er aktive indenfor de voksende markeder for ressourceeffektivitet og miljø. Disse markeder indeholder en række langsigtede makroøkonomiske temaer: Voksende befolkning, stigende levestandarder, stigende urbanisering, stigende forbrug og udtømning af begrænsede naturressourcer. Investeringsuniverset er begrænset til selskaber, der har mindst 20 % af deres underliggende omsætning genereret ved salg af miljøprodukter eller tjenester på markederne for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og bæredygtige føde- og landbrugsvarer.

Derudover anvendes et ”fossilt brændstoffrit” kriterie til denne strategi. Ved ”fossilt brændstoffri” forstås:

Fossilt brændsel (termisk kul, olie og gas) - Energisektor: efterforskning & produktion og raffinering & forarbejdning

Selskaber med > 0 % omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte fossile brændselsaktiviteter, der er identificeret ovenfor, udelukkes fra porteføljen.

Opbevaring og distribution sektor: Opbevaring og distribution

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat*  på > 5% , der stammer fra direkte oplagrings- og distributionsaktiviteter, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan indgå i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en førende leverandør i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, der er forenelige med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

Energiproduktionssektor: Kul, olie, naturgas

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat*  på > 5%, der stammer fra den anførte energiproduktionssektor, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan blive inkluderet i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en leder i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, herunder Scope 1, Scope 2 og Scope 3, der er foreneligt med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

*Driftsresultat defineret som EBIT/EBITA/EBITDA

Når afdelingen inddrager miljømæssige og sociale egenskaber, tager vi både hensyn til, hvad et selskab gør, som beskrevet i selskabets forretningsområde, og hvordan selskaber faktisk opererer. I den forbindelse inddrager vi ESG-analyse. Analysen sigter mod at identificere kvaliteten af ledelsesstrukturer, de væsentligste miljømæssige og sociale risici for et selskab, og vurderer hvor godt disse risici håndteres og styres. Vi lægger vægt på, at et selskab har robuste politikker, processer, ledelsessystemer og incitamenter samt tilstrækkelig åbenhed, alt efter hvad der er relevant. Derudover vurderer vi tidligere identificerede kontroverser. Endelig tildeles en ESG-rating for hvert selskab, og hvis et selskab tildeles en score under vores tærskelniveau, vil den automatisk blive ekskluderet fra det investerbare univers. Rådgiver er selv i direkte dialog med selskaberne for at få et fuldstændigt billede af ESG-forholdene og analyserer selv selskabsoplysninger mv.

 

Inddragelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade

Idet afdelingen har til formål at foretage bæredygtige investeringer skal strategien sikre, at investeringer ikke i væsentlig grad skader miljømæssige eller sociale mål. Med andre ord er det ikke tilladt at foretage en investering i forfølgelsen af et bestemt miljømæssig bæredygtighedsmål, hvis denne investering i væsentlig grad ville skade et andet miljømæssigt eller socialt bæredygtighedsmål. For eksempel ville det ikke være tilladt at investere i et vandbehandlingsselskab, hvis der er beviser for at selskabet ledelsespraksis indebærer en krænkelse af menneskerettighederne.

Der anvendes i udgangspunktet ikke negativ screening i investeringsprocessen, men investeringer i aktiviteter og virksomheder, der ikke overholder internationale normer og konventioner fravælges, ligesom det forsøges at undgå eller begrænse investeringer i aktiviteter, der er skadelige eller har en negativ indvirkning på bæredygtighedsspørgsmål. Investeringsprocessen, der er tilpasset overgangen til en mere bæredygtig økonomi vil i sig selv reducere eksponering mod kontroversielle og skadelige aktiviteter betydeligt.

Overholdelse af FN's Global Compact-principper (herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption) er et normativt investeringskrav. Vi screener det investerbare univers mod overholdelse af FN's Global Compact-principper. Hvis et selskab viser sig at handle i strid med nogle af principperne, vil det blive udelukket fra det investerbare univers og vil ikke være tilgængelig for investering. Hvis et selskab har begået potentielle overtrædelser, bliver det placeret på en "overvågningsliste", og vi vil overvåge og tage kontakt til selskabet efter behov. OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper om forretning og menneskerettigheder betragtes også som en del af denne proces. Desuden vurderer ESG-analyse også selskabernes adfærd i lyset af globale, miljømæssige og sociale standarder og normer.

Der benyttes positiv screening til at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig økonomi, der håndterer verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer. Dette reducerer eller eliminerer eksponering over for selskaber, der ikke er i stand til eller uvillige at tilpasse sig i denne overgang. Dette afspejles også i anvendelsen af ​​det respektive investeringsunivers, der er bygget gennem klassificeringssystemerne som nævnt ovenfor.

God ledelsespraksis

Vi søger endvidere at sikre, at selskaber følger god ledelsespraksis, især med hensyn til ejerstrukturer, aktionærrettigheder, aflønning og strukturer, der giver mulighed for tilsyn og indebærer ansvarlighed, gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter.

Måling, vurdering og overvågning

Vi foretager måling, vurdering og overvågning af de positive miljømæssige og samfundsmæssige påvirkninger af afdelingens strategi og investeringer.

Parallelt med dette foretager vi en vurdering af, om afdelingens investeringer flugter med Parisaftalens målsætninger. Vi sammenligner netto CO2-udledningen for ​​afdelingens selskabers med den nuværende økonomi og ”Paris-tilpassede” økonomi.

Desuden kortlægges strategien også mod FN's mål for bæredygtig udvikling og vurderer, hvordan den stemmer overens med disse mål, når man inddrager omsætningseksponering over for relaterede aktiviteter. Klassificeringssystemet, som beskrevet ovenfor giver mulighed for at linke et selskabs aktiviteter til de mest relevante mål for bæredygtig udvikling.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op