Sådan investerer vi

Som investor i Formuepleje får du en kapitalforvalter, der arbejder målrettet for at give dig så højt et afkast som muligt - uden at risikoen følger med.

Derfor har vi oprustet på investeringsfronten, og vores investeringsafdeling består i dag af 20 specialister, som ikke beskæftiger sig med andet end at finde de bedste investeringer inden for hver deres ekspertområde - herunder aktier, danske obligationer, lånevalutaer og virksomhedsobligationer.

Investeringskomité øger sikkerheden for investorerne

Investeringskomiteen har ansvaret for Formueplejes investeringer og beslutter på baggrund af diskussionen i investeringsforum, om der skal foretages ændringer i forhold til aktivfordelingen (aktier, obligationer, virksomhedsobligationer, evt. gearing), rente- og valutaeksponeringen.

Komiteens medlemmer har bred erfaring fra den finansielle sektor, men har i dag ikke ansvaret for en konkret aktivklasse. Det sikrer, at følelser holdes adskilt fra investeringsprocessen, og at det er gode argumenter og rationelle betragtninger, der ligger til grund for investeringsbeslutningerne.

Formueplejes aktivallokering er dynamisk over tid. Mindst to gange om måneden udfordrer vi systematisk alle allokeringsbeslutninger, men oftest fastholdes de langsigtede fundamentale basis- og risikoscenarier over en længere årrække.

Investeringskomiteens beslutninger afspejles i samtlige porteføljer, der styres af Formueplejekoncernen, dog altid med behørig hensyntagen til retningslinjerne for de enkelte porteføljer.

Det store billede

Flere gange om måneden mødes investeringskomiteen med kapitalforvaltningen for at diskutere alle væsentlige forhold vedrørende makroøkonomi, kapitalmarkeder, prisfastsættelsen af forskellige aktivklasser og porteføljer.

På mødet giver de enkelte kapitalforvaltere en omfattende redegørelse af udviklingen inden for deres specifikke fokusområde. På den måde sikrer vi, at alle investeringsbeslutninger er truffet på et solidt og veldokumenteret grundlag.

Særligt fokus på risikoen

Et af de primære fokusområder i investeringsforum er risikoanalysen og -styringen. Derfor arbejder vi typisk med tre forskellige afkastscenarier for mulige sandsynlige udviklinger på de finansielle markeder:

  1. Et hovedscenarie
  2. Et positivt scenarie
  3. Et negativt scenarie

Derudover tager vi højde for en række mere specifikke risikoscenarier, og selvom de normalt ikke er særligt sandsynlige, kan de udvikle sig til store udfordringer, hvis de materialiserer sig.

Hvis sandsynligheden for et negativt scenarie stiger, tages der på baggrund af prisfastsættelsen af de relevante aktivklasser stilling til, om risikoen skal reduceres ved hjælp af omlægninger.

AB udvælger de bedste globale aktier for Formuepleje

Til udvælgelsen af de aktierne til Formueplejes globale aktieporteføljer har Formuepleje valgt aktieforvalteren CPH Capital Fondsmæglerselskab, der er ejet af AllianceBernstein (AB). AB er et kapitalforvaltningsselskab, der tilstræber høj kvalitet i sin aktieudvælgelse og gennem en lang årrække har outperformet sit benchmark. Selskabets porteføljemanagere er højt specialiserede og har mange års erfaring med at analysere og udvælge de bedste globale aktier til den laveste pris.

For at leve op til AB's kvalitetskrav skal selskaberne blandt andet kunne fremvise:

  • Et stærkt cash-flow og en stærk balance
  • Varig værdiskabelse som følge af et solidt forretningsgrundlag
  • En stærk ledelse

Desuden foretrækkes selskaber, der som et led i en langsigtet investeringsstrategi prioriterer at sende indtjeningen retur til aktionærer i form af udbytter eller aktietilbagekøb.

Få mere information

Formueplejes fokus på langsigtede kvalitetsinvesteringer har skabt solide afkast til vores investorer siden 1986. Læs mere om vores resultater gennem tiden i Videnscenteret.