Spring til indhold

Fond

Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders er en investeringsløsning til dig, der ønsker at investere i den grønne omstilling. I Better World Environmental Leaders består porteføljen kun af aktier, der specifikt har fokus på, at det grønne aftryk er til stede i deres aktiviteter. 

Om Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders har bæredygtig investering som sit mål, og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 9 i Disclosureforordningen. Afdelingen ønsker dermed at bidrage til en positiv miljøpåvirkning.

Better World Environmental Leaders er en akkumulerende investeringsforening, der investerer i aktier i globale selskaber, hvis aktiviteter er at levere løsninger til bekæmpelse af lokal og global miljøforurening, og at effektivisere anvendelsen af klodens knappe naturressourcer. Investering kan også ske i selskaber, som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad kan forventes at drage fordel af den forventede vækst i ressourceeffektivitet og miljømarkeder.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI All Countries World Daily Net Total Return USD Index omregnet til DKK.

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et særligt bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0061068624
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

Bæredygtig investeringsmålsætning og strategi

Afdelingen har bæredygtig investering som sit mål og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 9 i Disclosureforordningen.

Afdelingens bæredygtige investeringsmålsætning er at investere i miljøløsninger og selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi.

Strategien er designet til at allokere kapital til de selskaber, der forventes at blomstre ved den globale økonomis overgang til en mere bæredygtig model, og til at reducere eller eliminere eksponering for dem, der ikke kan eller vil at tilpasse sig i denne overgang. Dette afspejles også i anvendelsen af det respektive investeringsunivers, der er bygget igennem klassifikationssystemerne som nævnt ovenfor. Dette reducerer eller eliminerer eksponering over for selskaber, der ikke er i stand til eller uvillige at
tilpasse sig i denne overgang. Dette afspejles også i anvendelsen af det respektive investeringsunivers, der er bygget gennem klassificeringssystemerne som nævnt ovenfor.

Afdelingen investerer globalt i selskaber, der er aktive indenfor de voksende markeder for ressourceeffektivitet og miljø. Disse markeder indeholder en række langsigtede makroøkonomiske temaer: voksende befolkning, stigende levestandarder, stigende urbanisering, stigende forbrug og udtømning af begrænsede naturressourcer. Investeringsuniverset er begrænset til selskaber, der har mindst 20 % af deres underliggende omsætning genereret ved salg af miljøprodukter eller tjenester på markederne for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og bæredygtige føde- og landbrugsvarer.

Derudover anvendes et ”fossilt brændstoffrit” kriterie til denne strategi. Ved ”fossilt brændstoffri” forstås:

Fossilt brændsel (termisk kul, olie og gas) - Energisektor: efterforskning & produktion og raffinering & forarbejdning

Selskaber med > 0 % omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte fossile brændselsaktiviteter, udelukkes fra porteføljen.

Opbevaring og distribution sektor: Opbevaring og distribution

Selskaber med > 5% omsætning eller driftsresultat* , der stammer fra direkte oplagrings- og distributionsaktiviteter, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan indgå i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en førende leverandør i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, inklusive Scope 1, 2 og 3, der er forenelige med Parisaftalens mål om at
begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har indvilliget i at offentliggøre rapporter om
fremskridt.

Energiproduktionssektor: Kul, olie, naturgas

Selskaber med > 5% omsætning eller driftsresultat* , der stammer fra den anførte energiproduktionssektor, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan blive inkluderet i porteføljen, men kan dog blive
inkluderet i porteføljen, hvis selskabet har
etableret sig som en leder i overgangen til en
nulemissionsenergiøkonomi med
reduktionsmål, inklusive Scope 1, 2 og 3, der er
forenelige med Parisaftalens mål om at
begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C,
og har indvilliget i at offentliggøre rapporter om
fremskridt.

Når afdelingen inddrager miljømæssige og sociale egenskaber, tages både hensyn til hvad et selskab gør, som beskrevet i selskabets forretningsområde, og hvordan selskaber faktisk opererer. I den forbindelse inddrages ESG-analyse. Analysen sigter mod at identificere kvaliteten af ledelsesstrukturer, de væsentligste miljømæssige og sociale risici for et selskab eller udsteder, og vurderer hvor godt disse risici håndteres og styres. Der bliver lagt vægt på, at et selskab har robuste politikker, processer, ledelsessystemer og incitamenter samt tilstrækkelig åbenhed, alt efter hvad der er relevant. Derudover bliver tidligere identificerede kontroverser vurderet. Endelig tildeles en ESG-rating for hvert selskab, og hvis et selskab tildeles en score under tærskelniveau, vil den automatisk blive ekskluderet fra det investerbare univers. Det prioriteres at indgå i dialog med selskaberne for at få et fuldstændigt billede af ESG-forholdene ESG-analysen er primært baseret på interne processer, men der benyttes også ekstern ESG research.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("Do No Significant Harm” – princippet)

Idet afdelingen har som mål at foretage bæredygtige investeringer skal strategien sikre, at investeringer ikke i væsentlig grad skader miljømæssige eller sociale mål. Med andre ord er det ikke tilladt at foretage en investering i forfølgelsen af et bestemt miljømæssig bæredygtighedsmål, hvis denne investering i væsentlig grad ville skade et andet miljømæssigt eller socialt bæredygtighedsmål. For eksempel ville det ikke være tilladt at investere i et vandbehandlingsselskab, hvis der er beviser for at selskabet
ledelsespraksis indebærer en krænkelse af menneskerettighederne. I relation til princippet om ikke at gøre væsentlig skade, afventes færdiggørelse af regulatortiske tekniske standarder under Disclosureforordningen.

Negativ screening benyttes ikke som et centralt element i investeringsprocessen, men investeringer i aktiviteter og virksomheder, der ikke overholder internationale normer og konventioner fravælges, ligesom det forsøges at undgå eller begrænse investeringer i aktiviteter, der er skadelige eller har en negativ indvirkning på bæredygtighedsspørgsmå. Investeringsprocessen, der er tilpasset overgangen til en mere bæredygtig økonomi vil i sig selv reducere eksponering mod kontroversielle og skadelige aktiviteter betydeligt.

Overholdelse af FN's Global Compact-principper (herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption) er et normativt investeringskrav. Det investerbare univers screenes mod overholdelse af FN's Global Compact-principper. Hvis et selskab viser sig at handle i strid med nogle af principperne, vil det blive udelukket fra det investerbare univers og vil ikke være tilgængelig for investering. Hvis et selskab er noteret for potentielle overtrædelser, placeres det på en "overvågningsliste", hvor det vil blive fulgt, og der vil blive indledt dialog med selskabet, alt efter hvad der er relevant. OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises, FN´s Guiding Principles on Business & Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, og the International Bill of Human Rights betragtes også som en del af denne proces og fungerer som minimumsgarantier i henhold til Taksonomiforordningens artikel 18. Desuden vurderer ESG-analyse også selskabernes adfærd i lyset af globale miljømæssige og sociale standarder og normer.

Der benyttes positiv screening til at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig økonomi, der håndterer verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer.

God ledelsespraksis

Det tilstræbes endvidere at sikre, at selskaber følger god ledelsespraksis, især med hensyn til ejerstrukturer, aktionærrettigheder, aflønning og strukturer, der giver mulighed for tilsyn og indebærer ansvarlighed, gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter.

Måling, vurdering og overvågning

Måling, overvågning og rapportering af positiv miljømæssige og sociale påvirkninger dokumenterer intentionen i strategien. Der måles, overvåges og rapporteres om positive bæredygtighedspåvirkningsmålinger.

Parallelt med dette foretages en vurdering af, om investeringerne er i overensstemmelse med Parisaftalen. Der foretages en sammenligning af netto-CO2-påvirkningen af porteføljeselskabers aktiviteter med den nuværende økonomi og den "Paris tilpassede" økonomi, hvilket viser den rolle, disse løsningsudbydere spiller ved at muliggøre overgangen til en mere bæredygtig, lavere kulstoføkonomi.

Desuden kortlægges investeringsstrategien også i forhold til FN's verdensmål, med henblik på at vurdere, hvordan investeringsstrategien stemmer overens med FN’s verdensmål, når man inddrager omsætningseksponering over for relaterede aktiviteter. Det er muligt at knytte porteføljeselskabernes aktiviteter til de mest relevante af FN verdensmål.

Taksonomi

I henhold til artikel 5 i Taksonomiforordningen investerer strategien i økonomiske aktiviteter, der bidrager til miljømål i Taksonomiforordningen, 1) modvirkning af klimaændringer og 2) tilpasning til klimaændringer, som skitseret i artikel 9 i Taksonomiforordningen.

Strategien skal også sikre, at investeringer ikke i væsentlig grad skader nogen miljømæssig eller social målsætning jf. princippet om ikke at gøre væsentlig skade.

Med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 litra b) i Taksonomiforordningen, foreligger de tekniske screeningskriterier enten endnu ikke i endelig form (dvs. med hensyn til Taksonomiforordningens to første miljømål, modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer) eller endnu ikke har været det udviklet (dvs. for de andre fire af Taksonomiforordningers miljømål). Disse detaljerede kriterier vil kræve tilgængeligheden af flere, specifikke datapunkter vedrørende hver investering. I øjeblikkket er der utilstrækkelige pålidelige, rettidige og verificerbare data tilgængelige til, at investeringer kan vurderes ved hjælp af de tekniske screeningskriterier. Mens der kan være investeringer i afdelingen, der er i økonomiske aktiviteter, der bidrager til et miljømål og kan blive vurderet i forhold
til de tekniske screeningskreterier, er det i øjeblikket ikke muligt at beskrive:

(a) i hvilket omfang afdelingens investeringer er i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige og er tilpasset Taksonomiforordningen;
(b) andelen, som en procentdel af afdelingens portefølje, af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er tilpasset Taksonomiforordningen; eller
(c) andelen, som en procentdel af afdelingens portefølje, af mulighedsskabende aktiviteter og omstillingsaktiviteter (som beskrevet i Taksonomiforordningen).

Denne situation vil blive overvåget, og hvis tilstrækkelige pålidelige, rettidige og verificerbare data om strategien investeringer bliver tilgængelige, vil de ovennævnte beskrivelser blive givet.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Kom til intromøde

Introduktionsmøderne er et tilbud til nye interesserede investorer og andre, der har lyst til at høre mere om Formueplejes måde at investere på.
Book et intromøde