Spring til indhold

Fond

Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders er en investeringsløsning til dig, der ønsker at investere i den grønne omstilling. I Better World Environmental Leaders består porteføljen kun af aktier, der specifikt har fokus på, at det grønne aftryk er til stede i deres aktiviteter. 

Om Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders har bæredygtig investering som sit mål, og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 9 i Disclosureforordningen. Afdelingen ønsker dermed at bidrage til en positiv miljøpåvirkning.

Better World Environmental Leaders er en akkumulerende investeringsforening, der investerer i aktier i globale selskaber, hvis aktiviteter er at levere løsninger til bekæmpelse af lokal og global miljøforurening, og at effektivisere anvendelsen af klodens knappe naturressourcer. Investering kan også ske i selskaber, som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad kan forventes at drage fordel af den forventede vækst i ressourceeffektivitet og miljømarkeder.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI All Countries World Daily Net Total Return USD Index omregnet til DKK.

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et særligt bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0061068624
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

Bæredygtig investeringsmålsætning og strategi

Afdelingen har bæredygtig investering som sit mål og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 9 i Disclosure forordningen.

Bæredygtig investeringsmålsætning og strategi:

Som en del af Afdelingens mål om bæredygtige investeringer er der en målsætning  om at investere i miljøløsninger og selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi. I henhold til Taksonomiforordningens artikel 5 bidrager afdelingen til følgende miljømål:

  1. modvirkning af klimaændringer, og
  2. tilpasning til klimaændringer.

Afdelingen investerer globalt i selskaber, der er aktive indenfor de voksende markeder for ressourceeffektivitet og miljø. Disse markeder indeholder en række langsigtede makroøkonomiske temaer: voksende befolkning, stigende levestandarder, stigende urbanisering, stigende forbrug og udtømning af begrænsede naturressourcer. Investeringsuniverset er begrænset til selskaber, der har mindst 20 % af deres underliggende omsætning genereret ved salg af miljøprodukter eller tjenester på markederne for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og bæredygtige føde- og landbrugsvarer.

Derudover anvendes et ”fossilt brændstoffrit” kriterie til denne strategi. Ved ”fossilt brændstoffri” forstås:

Fossilt brændsel (termisk kul, olie og gas) - Energisektor: efterforskning & produktion og raffinering & forarbejdning

Selskaber med > 0 % omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte fossile brændselsaktiviteter, der er identificeret ovenfor, udelukkes fra porteføljen.

Opbevaring og distribution sektor: Opbevaring og distribution

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat*  på > 5% , der stammer fra direkte oplagrings- og distributionsaktiviteter, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan indgå i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en førende leverandør i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, der er forenelige med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

Energiproduktionssektor: Kul, olie, naturgas

Selskaber med en omsætning eller driftsresultat*  på > 5%, der stammer fra den anførte energiproduktionssektor, vil normalt blive udelukket fra porteføljen. Selskaber kan blive inkluderet i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en leder i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, der er foreneligt med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

Når afdelingen inddrager miljømæssige og sociale egenskaber, tages både hensyn til hvad et selskab gør, som beskrevet i selskabets forretningsområde, og hvordan selskaber faktisk opererer. I den forbindelse inddrages ESG-analyse. Analysen sigter mod at identificere kvaliteten af ledelsesstrukturer, de væsentligste miljømæssige og sociale risici for et selskab, og vurderer hvor godt disse risici håndteres og styres. Der bliver lagt vægt på, at et selskab har robuste politikker, processer, ledelsessystemer og incitamenter samt tilstrækkelig åbenhed, alt efter hvad der er relevant. Derudover bliver tidligere identificerede kontroverser vurderet. Endelig tildeles en ESG-rating for hvert selskab, og hvis et selskab tildeles en score under tærskelniveau, vil den automatisk blive ekskluderet fra det investerbare univers. Der indgås direkte dialog med selskaberne for at få et fuldstændigt billede af ESG-forholdene og der foretages analyse af selskabsoplysninger mv.

Inddragelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade

Idet afdelingen i henhold til Disclosureforordningen har bæredygtige investeringer som sit mål skal strategien sikre, at investeringer ikke i væsentlig grad skader miljømæssige eller sociale mål. Med andre ord er det ikke tilladt at foretage en investering i forfølgelsen af et bestemt miljømæssig bæredygtighedsmål, hvis denne investering i væsentlig grad ville skade et andet miljømæssigt eller socialt bæredygtighedsmål. For eksempel ville det ikke være tilladt at investere i et vandbehandlingsselskab, hvis der er beviser for at selskabet ledelsespraksis indebærer en krænkelse af menneskerettighederne.

Der anvendes i udgangspunktet ikke negativ screening i investeringsprocessen, men investeringer i aktiviteter og virksomheder, der ikke overholder internationale normer og konventioner fravælges, ligesom det forsøges at undgå eller begrænse investeringer i aktiviteter, der er skadelige eller har en negativ indvirkning på bæredygtighedsspørgsmål. Investeringsprocessen, der er tilpasset overgangen til en mere bæredygtig økonomi vil i sig selv reducere eksponering mod kontroversielle og skadelige aktiviteter betydeligt.

Overholdelse af FN's Global Compact-principper (herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption) er et normativt investeringskrav. Det investerbare univers screenes mod overholdelse af FN's Global Compact-principper. Hvis et selskab viser sig at handle i strid med nogle af principperne, vil det blive udelukket fra det investerbare univers og vil ikke være tilgængelig for investering. Hvis et selskab har begået potentielle overtrædelser, bliver det placeret på en "overvågningsliste", og det vil blive overvåget, og der vil blive taget kontakt til selskabet efter behov. OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder og FN´s vejledende principper om forretning og menneskerettigheder betragtes også som en del af denne proces og fungerer som minimumsgarantier i henhold til Taksonomiforordningens artikel 18. Desuden vurderer ESG-analyse også selskabernes adfærd i lyset af globale miljømæssige og sociale standarder og normer.

Der benyttes positiv screening til at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig økonomi, der håndterer verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer. Dette reducerer eller eliminerer eksponering over for selskaber, der ikke er i stand til eller uvillige at tilpasse sig i denne overgang. Dette afspejles også i anvendelsen af ​​det respektive investeringsunivers, der er bygget gennem klassificeringssystemerne som nævnt ovenfor.

God ledelsespraksis

Det bliver sikret, at selskaber følger god ledelsespraksis, især med hensyn til ejerstrukturer, aktionærrettigheder, aflønning og strukturer, der giver mulighed for tilsyn og indebærer ansvarlighed, gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter.

Måling, vurdering og overvågning

Der bliver foretaget måling, vurdering og overvågning af de positive miljømæssige og samfundsmæssige påvirkninger af afdelingens strategi og investeringer.

Parallelt med dette foretages en vurdering af om afdelingens investeringer flugter med Parisaftalens målsætninger. Netto CO2-udledningen for ​​afdelingens selskabers sammenlignes med den nuværende økonomi og ”Paris-tilpassede” økonomi.

Desuden kortlægges strategien også mod FN's mål for bæredygtig udvikling og vurderer, hvordan den stemmer overens med disse mål, når man inddrager omsætningseksponering over for relaterede aktiviteter. Klassificeringssystemet, som beskrevet ovenfor giver mulighed for at linke et selskabs aktiviteter til de mest relevante mål for bæredygtig udvikling.

Taksonomi:

I henhold til Taksonomiforordningens artikel 5 bidrager afdelingen til en række miljømål, herunder a) modvirkning af klimaændringer og b) tilpasning til klimaændringer. Bidraget sker gennem investeringsprocessen, der udvælger selskaber, der alle har mindst 20% af deres underliggende omsætning genereret ved salg af miljøprodukter eller tjenester på markederne for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og bæredygtige føde- og landbrugsvarer.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at angive den præcise andel af investeringerne, der bidrager til de enkelte miljømål. Dette skyldes, at kriterierne for, hvorvidt en investering bidrager til et specifikt miljømål, ikke er endeligt fastlagt. Data på området er meget usikre og beror på en høj grad af skøn. I takt med data bliver gjort tilgængelige vil dette blive offentliggjort.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Kom til intromøde

Introduktionsmøderne er et tilbud til nye interesserede investorer og andre, der har lyst til at høre mere om Formueplejes måde at investere på.
Book et intromøde